sms urodzinowy

REGULAMIN PROMOCJI „Rabat na urodziny”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejszy regulamin (dalej także: „Regulamin”) określa warunki i zasady promocji pod hasłem: „Rabat na urodziny” (dalej także: „Promocją”), w szczególności warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora (definicja poniżej) oraz Uczestników (definicja poniżej) Promocji.
2. Organizatorem Promocji jest spółka: New Balance Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000717955, o kapitale zakładowym 20.000.000,00 zł, wpłaconym w całości, REGON: 369472032, NIP: 5272838323, numer rejestrowy BDO: 000134786, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej także: „Organizator” lub zamiennie „Administrator” lub „New Balance Poland”).
3. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację i przeprowadzenie Promocji oraz inne kwestie związane z Promocją.
4. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2015.612 j.t. z późn. zm.).
6. Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2015.612 j.t. z późn. zm.).
7. Udział w Promocji oznacza wyrażenie przez Uczestnika Promocji zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Promocji. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

§ 2. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PROMOCJI.

1. Promocja przeprowadzana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w punktach handlowych Organizatora z wyłączeniem sklepów outlet, lista sklepów stacjonarnych objętych Promocją dostępna jest na stronie internetowej: https://nbsklep.pl/znajdz_sklepy_stacjonarne.html (dalej także: „Sklep stacjonarny”)

§ 3. UCZESTNICY PROMOCJI.

1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która: (i) jest pełnoletnia, (ii) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, (iii) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (iv) posiada status konsumenta zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego, jak również od dnia 01.01.2021 r. osoba fizyczna określona w art. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która zapoznała się z Regulaminem Promocji i zaakceptowała jego wszystkie postanowienia, (v) otrzymała od Organizatora sms z kodem rabatowym (vi) spełnia pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie, (vii) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu Promocji.
2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
3. Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik ponosi ewentualne koszty dostępu przez Uczestnika do sieci Internet celem dostępu do Regulaminu Promocji lub wysłania bądź odebrania wiadomości e-mail, według stawek wybranego przez niego operatora. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za sam udział w Promocji.

§ 4. ZASADY PROMOCJI.
1. Promocja dotyczy produktów oferowanych przez New Balance Poland w Sklepach Stacjonarnych (dalej także „Produkty”). Z tym zastrzeżeniem, że Promocja nie obowiązuje na zakup zegarka RUN IQ oraz kart podarunkowych.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest:
a) zaakceptowanie przez Uczestnika Regulaminu Promocji,
b) wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu Promocji,
c) otrzymanie od Organizatora dedykowanej wiadomości sms z unikalnym kodem rabatowym aktywnym przez okres 1 miesiąca od dnia jego otrzymania (zwany dalej „Kodem rabatowym”) uprawniającym do otrzymania Rabatu;
d) zachowanie otrzymanej od Organizatora wiadomości sms z Kodem Rabatowym w celu okazania go w Sklepie Stacjonarnym i skorzystania z Promocji.

3. W Promocji mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy: (i) otrzymają od Organizatora dedykowaną wiadomość sms z Kodem Rabatowym (ii) przed dokonaniem zakupów w Sklepie Stacjonarnym okażą sprzedawcy otrzymaną od Organizatora wiadomość sms z Kodem Rabatowym (iii) dokonają zakupów w Sklepie Stacjonarnym Organizatora (iv) spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie w szczególności w par. 4 ust. 2 oraz par. 3 ust. 1.
4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień określonych w Regulaminie, a biorąc udział w Promocji potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest uprawniony do otrzymania rabatu w wysokości 30 % na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w szczególności w par. 4 (zwany dalej: „Rabatem”), na zakupy dokonane w ramach Promocji w Sklepach Stacjonarnych.
6. Kod rabatowy może zostać wykorzystany jednorazowo.
7. Kod rabatowy aktywny jest przez okres 1 miesiąca od dnia otrzymania wiadomości sms od Organizatora.
8. Rabat liczony jest od pierwotnej ceny katalogowej Produktów.
9. Rabat nie łączy się z innymi promocjami i przyznanymi rabatami (przez rabat należy rozumieć każde zmniejszenie ceny Produktu od ceny regularnej (katalogowej), podanej w Sklepie Stacjonarnym)
10. Uczestnik w ramach Promocji może nabyć maksymalnie 5 sztuk Produktów.
11. Uczestnicy Promocji nie otrzymują punktów w programie lojalnościowym Organizatora za nabycie Produktów objętych Promocją.

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
1. Reklamacje powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora (New Balance Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów), zawierać dopisek „Reklamacja – Promocja „Rabat na urodziny” oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres pocztowy Uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.
2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora pisma zawierającego reklamację przez trzyosobową komisję reklamacyjną (dalej także: „Komisja”) powołaną przez Organizatora.
3. O rozstrzygnięciu Komisji, podjętej wskutek rozpatrzenia reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanego przez Uczestnika w zgłoszeniu reklamacyjnym adresu lub zmianę tegoż adresu przez Uczestnika.
5. Przepisy niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów. W przypadku sprzeczności zapisów Regulaminu z przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa pierwszeństwo mają takie przepisy.

§ 6. DANE OSOBOWE.
1. Administratorem danych osobowych Uczestników zgromadzonych w związku z Promocją jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem. W razie pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: ido@newbalance.pl.
2. Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z organizacją Promocji przetwarzane są:
a) w celu przeprowadzenia Promocji, w tym umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Promocji i obsługi zgłoszeń Uczestników oraz w celu wysłania wiadomości sms wraz z Kodem Rabatowym – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, a więc art. 6 ust. 1 lit. d) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),
b) w celu rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia i dochodzenia lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, a więc art. 6 ust. 1 lit. d) i f) RODO,
c) w celach prowadzenia działań marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli działania takie będą prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator będzie realizować działania marketingowe drogą elektroniczną wyłącznie po uzyskaniu zgody Uczestnika na wykorzystanie tej formy komunikacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne.
3. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji oraz rozpatrywania reklamacji. Odmowa ich podania uniemożliwia również Uczestnikowi otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym w ramach prowadzenia działań marketingowych przez Organizatora, w przypadku udzielania przez niego zgody na otrzymywanie takich informacji.
4. Niektóre dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane przez Organizatora podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w krajach, które zdaniem Komisji Europejskiej nie zapewniają właściwego poziomu ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych określone w zdaniu poprzedzającym następować może na rzecz podmiotów wchodzących w skład światowej grupy marki New Balance albo podwykonawców usług Organizatora. W przypadku przekazania danych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w krajach, które zdaniem Komisji Europejskiej nie zapewniają właściwego poziomu ochrony danych osobowych, przekazanie danych następuje na podstawie zawartej przez Organizatora umowy obejmującej Standardowe Klauzule Umowne Unii Europejskiej zapewniających zachowanie standardów bezpieczeństwa oraz zasad odpowiedzialności za przetwarzanie danych. Kierując odpowiedni wniosek na adres Organizatora, w każdej chwili Uczestnik może uzyskać kopię swoich danych osobowych podlegających przekazaniu do państwa trzeciego.
5. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą:
a) w przypadku prowadzenia Promocji – przez okres organizacji i prowadzenia Promocji, aż do czasu wycofania tej zgody lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Uczestnika.
b) w przypadku rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia i dochodzenia lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami – przez cały okres prowadzenia Promocji, a po tym czasie przez okres i w zakresie przewidzianym przepisami prawa, do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji,
c) w przypadku prowadzenia działań marketingowych – przez okres trwania udzielonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, do czasu wycofania tej zgody lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Uczestnika.
Dane osobowe Uczestników Promocji są niezwłocznie usuwane po upływie okresów, które zostały wskazane powyżej.
7. W ramach realizacji poszczególnych celów, Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, zgłoszone reklamacje, a dla realizacji celu opisanego w ust. 2 lit. d) niniejszego paragrafu dodatkowo nick (identyfikator) Uczestnika.
8. Odbiorcami danych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Promocji, w szczególności firmy kurierskiej bądź Poczta Polska S.A. w zakresie doręczenia korespondencji.
9. Uczestnikom przysługują prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzoru. Uczestnikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną przysługuje dodatkowo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem wysyłki wiadomości handlowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem: New Balance Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów, mail: ido@newbalance.pl.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.06.2020.
2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Promocji.
3. Regulamin Promocji dostępny jest (i) na stronie https://nbsklep.pl/sms_urodzinowy, (ii) w Sklepach Stacjonarnych oraz (iii) w siedzibie Organizatora. W wypadku wątpliwości co do postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Organizatora o dokonanie wykładni jego postanowień.
4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny.
5. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.
6. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik Promocji zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji. Uczestnik Promocji, który nie spełni warunków określonych w niniejszym Regulaminie traci prawo do otrzymania Rabatu, o czym mowa szczegółowo w niniejszym Regulaminie.
7. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z regulaminem Sklepu Stacjonarnego zastosowanie ma niniejszy Regulamin.
8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami.
9. Załączniki wymienione w treści niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy.

Rzeszów, dnia 09.06.2020 r.