Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
Szanowny Użytkowniku,
Chcielibyśmy poinformować Cię, że korzystanie przez Ciebie z serwisu www.nbsklep.pl (zwanego dalej „Sklepem”) wymaga przetwarzania twoich danych osobowych. W związku z powyższym w przypadku korzystania przez Ciebie z określonych usług dostępnych w Sklepie, Administrator będzie przetwarzał twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania usług, z których korzystasz. W niektórych przypadkach aktywność podejmowana przez Ciebie w ramach Sklepu może również uzasadniać przetwarzanie twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).
Pragniemy wyjaśnić, że przetwarzanie twoich danych odbywa się wyłącznie w celu zrealizowania twoich zakupów oraz w celu umożliwienia nam informowania cię o naszej ofercie i dopasowania jej do twoich potrzeb. Prosimy abyś zapoznał się z treścią niniejszej Polityki Prywatności co pozwoli Ci zrozumieć podejmowane przez Administratora czynności przetwarzania danych.

Administrator.
1. Administratorem danych osobowych, które przekazujesz nam podczas korzystania z usług dostępnych w Sklepie jest spółka New Balance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717955, NIP 5272838323 (zwana dalej „New Balance Poland”).
2. Twoje dane osobowe zbierane są przez New Balance Poland wyłącznie od Ciebie, w szczególności podczas rejestracji konta użytkownika, dokonywania zakupów w Sklepie, korzystania z usługi Newslettera, czy też korzystania z innych funkcjonalności Sklepu, w tym także poprzez zapisywane pliki cookies.
3. W przypadku gdy dokonując w Sklepie zakupu określonych produktów, zapłaty dokonasz z wykorzystaniem płatności PayU, administratorem Twoich danych w zakresie procesu płatności będzie PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 7792308495.
4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z zamieszczonych na stronie Sklepu odnośników witryn zewnętrznych a także udostępnionych w ramach strony odnośników, łączy i usług portali społecznościowych, New Balance Poland wraz z właścicielem portalu społecznościowego oraz dostawcą usług witryny zewnętrznej pełnią rolę współadministratorów danych Użytkownika przetwarzanych na skutek kliknięcie w link ww. odnośników, łączy, usług, etc.
Jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez New Balance Poland?
1. Zakres Twoich danych jakie są zbierane i przetwarzane przez New Balance Poland uzależniony jest przede wszystkim od zakresu usług z których korzystasz oraz wyrażonych przez Ciebie zgód na przetwarzanie danych osobowych.
2. W celu dokonania zakupu lub rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
• dane użytkownika/zamawiającego – imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres;
• dane odbiorcy – imię, nazwisko, adres, nr telefonu (w przypadku, gdy odbiorca jest inną osobą niż zamawiający);
• login oraz hasło, utworzone przez użytkownika (tylko w przypadku rejestracji).
3. W przypadku gdy użytkownik dokonuje zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, wyrażając przy tym chęć uzyskania faktury VAT zobowiązany jest ponadto do określenia firmy oraz podania NIP.
4. W celu korzystania z usługi Newslettera użytkownik zobowiązany jest do wskazania swojego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który Newsletter będzie kierowany
5. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownika Sklepu, Administrator może przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.
6. W przypadku kliknięcia przez Użytkownika w zamieszczony na stronie odnośnik do witryny zewnętrznej lub skorzystania z odnośników portali społecznościowych New Balance Poland przetwarza i przesyła do dostawcy usług witryny zewnętrznej lub dostawy usług społecznościowych informacje o wizycie na stronie Sklepu oraz adres witryny, na której znajduje się aktywowany link, data i czas wizyty na stronie lub aktywacji linku, informacje dotyczące stosowanej przeglądarki, system operacyjny i adres IP.

Jak długo przetwarzamy twoje dane?
1. W przypadkach, gdy obowiązek przetwarzania danych wynika powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej), dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami.
2. Dane osobowe zarejestrowanego Użytkownika przetwarzane będą przez czas ważności konta. Po wygaśnięciu konta New Balance Poland może jednak przetwarzać część danych osobowych użytkownika w związku z ciążącymi na nim obowiązkami ustawowymi (np. obowiązek rachunkowy) oraz uzasadnionymi interesami Administratora (np. zabezpieczenie roszczeń).
3. Z zastrzeżeniem ust. 1-2, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody – dane przetwarzane będą do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań użytkownika ograniczających tę zgodę.
4. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez użytkownika skutecznego sprzeciwu.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?
New Balance Poland gromadzi, udostępnia i wykorzystuje twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oraz w innych celach określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Administratora, w szczególności aby:
• optymalizować proces podejmowanych przez klientów czynności, w szczególności poprzez usprawnienie i ułatwienie procesu zakupu, dostawy, reklamacji czy zwrotu zakupionych towarów,
• budować ofertę dopasowaną do potrzeb klientów,
• informować klientów o nowych produktach i obniżkach cenowych w ofercie,
• dokonywać analiz, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi,
• dokonać personalizacji reklam.

Komu możemy przekazać dane?
1. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator danych osobowych (New Balance Poland) może przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, agencjom marketingowym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
2. Z uwagi na globalny zasięg marki New Balance niektóre Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w krajach, które zdaniem Komisji Europejskiej nie zapewniają właściwego poziomu ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych określone w zdaniu poprzedzającym następować może na rzecz podmiotów wchodzących w skład światowej grupy marki New Balance albo podwykonawców naszych usług.
3. Przekazywanie Twoich danych osobowych do państw trzecich, w szczególności do USA, następować będzie na podstawie przepisów Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. Urz. UE. L 199/31 z dnia 07.06.2021 r.) – dalej jako: „Decyzja” - zobowiązujących ADO oraz podmioty przetwarzające do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych przynajmniej w stopniu odpowiadającym wymogom określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).
4. W przypadku braku możliwości przetwarzania zgodnie z ust. 3 powyżej, przekazanie danych nastąpić może wyłącznie jeżeli:
a) dalsze przekazywanie odbywa się do państwa objętego decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z art. 45 RODO, obejmującą dalsze przekazywanie;
b) strona trzecia zapewnia w inny sposób odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do przedmiotowego przetwarzania zgodnie z art. 46 lub 47 RODO;
c) strona trzecia zawiera wiążący instrument podmiotem odbierającym dane, zapewniający taki sam poziom ochrony danych jak poziom przewidziany w klauzulach z Decyzji, a podmiot odbierający danę przekazuje kopię tych zabezpieczeń podmiotowi przekazującemu dane;
d) jest ono niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z postępowaniem administracyjnym, regulacyjnym lub sądowym;
e) jest ono niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
5. żaden z powyższych warunków z ust. 3 nie ma zastosowania - osoba, której dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym ryzyku, z którym - ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń - może się dla niej wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie wyraziła na nie zgodę
6. New Balance Poland, jak i nasi kontrahenci zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Dokonujemy weryfikacji każdego z naszych kontrahentów, który będzie mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jak również oceniamy, czy w państwie do którego trafiają Twoje dane osobowe zagwarantowana jest realizacja praw osób których dane dotyczą, czy przestrzegany jest stopień ochrony wymagany przez prawo UE oraz ustalenia czy gwarancje udzielone przez standardowe klauzule umowne lub wiążące reguły korporacyjne mogą być przestrzegane w praktyce. Ponadto w ramach nawiązanej współpracy nasi kontrahenci zobowiązani zostają do zastosowania najwyższych standardów bezpieczeństwa i niezwłocznego przekazywania nam wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i zakres przetwarzania twoich danych. New Balance Poland dokonuje okresowej kontroli przetwarzania danych przez kontrahentów i uprawniony jest zarówno do wydawania im zaleceń jak i natychmiastowego zakończenia współpracy.
7. W przypadku, gdy Komisja Europejska wyda decyzję w przedmiocie stwierdzenia, że dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, wówczas przekazywanie Twoich danych osobowych do tego państwa może następować również na podstawie tej decyzji.
8. W przypadku zastosowania standardowych klauzul umownych i braku decyzji Komisji Europejskiej, przekazywanie Twoich danych osobowych będzie następować wyłącznie gdy administrator zapewni stosowanie adekwatnych środków uzupełniających aby zapewnić merytorycznie równoważny stopień ochrony.
9. Na stronach internetowych New Balance Poland podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do potrzeb i zainteresowań Użytkownika reklamy spersonalizowane oraz niespersonalizowane stronach internetowych Administratora oraz jego zaufanych partnerów, a także usługi które dostarczane są przez nich. Takim zaufanym partnerem jest np.: Wirtualna Polska, Google.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych Użytkownika dostępne są:
a) Wirtualna Polska – polityce prywatności Wirtualnej Polski;
b) Google – polityce Google w zakresie zgody użytkownika z UE (niniejsza polityka dotyczy tylko użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii), jak gogle używa danych z witryn i aplikacji.
10. Kierując odpowiedni wniosek na adres Administratora, w każdej chwili możesz uzyskać kopię Twoich danych osobowych podlegających przekazaniu do państwa trzeciego.
Łącza zewnętrzne.
1. Na stronie Sklepu mogą znajdować się łącza do witryn, wtyczki i aplikacje firm zewnętrznych. W przypadku odwiedzania przez Państwa witryn zewnętrznych za pośrednictwem łączy/aplikacji/wtyczek zamieszczonych na stronie Sklepu, operatorzy tych stron mogą gromadzić lub udostępniać informacje na Państwa temat.
2. Wykorzystywanie informacji przez firmy administrujące witrynami zewnętrznymi następuje zgodnie z przyjętą przez nie polityką prywatności, która może odbiegać od zasad niniejszej Polityki Prywatności. 3. Administrator Sklepu nie kontroluje witryn zewnętrznych, w związku z czym zalecamy zapoznanie się z opublikowanymi na przedmiotowych witrynach warunkami polityki prywatności, aby uzyskać informację w zakresie zasad gromadzenia, wykorzystania i ujawniania danych osobowych przyjętych przed administratorów witryn zewnętrznych.
4. Na stronie Sklepu udostępnione zostały ponadto linki mediów społecznościowych Facebook, Instagram, Tweeter, Youtube, Pinterest. Link do strony internetowej mediów społecznościowych można rozpoznać za pomocą loga danej firmy. Kliknięcie w link, powoduje przekierowanie na stronę stanowiącą odpowiednik Sklepu w portalu społecznościowym. Przekierowanie na stronę portalu mediów społecznościowych powoduje nawiązane połączenia z jego serwerami.
5. W przypadkach określonych w ust. 1-4 na serwer witryn zewnętrznych oraz mediów społecznościowych może zostać przekazana informacja o wizycie na stronie Sklepu. Ponadto do dostawcy usług społecznościowych oraz oferowanych w witrynie zewnętrznej mogą zostać przesłane dalsze dane. Należą do nich przykładowo adres witryny, na której znajduje się aktywowany link, data i czas wizyty na stronie lub aktywacji linku, informacje dotyczące stosowanej przeglądarki, system operacyjny i adres IP.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym prawa do:
• uzyskania wyczerpującej informacji, czy New Balance Poland posiada zbiór Twoich danych, oraz do ustalenia administratora tego zbioru, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
• uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
• uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane Ciebie dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
• uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane Ciebie dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
• uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
• żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
• wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez New Balance Poland?
1. Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu sprzedaży towarów i świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów (w przypadku świadczenia usług tymi umowami są regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz).
2. Z kolei podstawą prawną dopasowywania treści usług do zainteresowań użytkowników Sklepu i usług realizowanych przez New Balance Poland, jest zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz pomiary/ analizy i ich udoskonalanie, jak również marketing własny New Balance Poland jest tzw. uzasadnionym interesem administratora danych osobowych.
3. Przetwarzanie danych w ramach podejmowanych przez Użytkownika na stronie Sklepu aktywności w postaci klikania w odnośniki witryn zewnętrznych oraz portali społecznościowych również następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora.
4. Przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie dobrowolnej zgody, którą można wyrazić zaznaczając udostępnione użytkownikowi okienko zgody.
5. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Dodatkowe uprawnienia użytkownika.
1. W każdej chwili użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec podejmowanych przez New Balance Poland procesów przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych wyłącznie w sytuacji wykazania istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności przysługujących użytkownikowi.
2. Użytkownikowi przysługuje również uprawnienie do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podejmowane przez kogokolwiek czynności przetwarzania jego danych osobowych.

Bezpieczeństwo
1. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych przez Użytkowników danych osobowych, w czasie korzystania ze Sklepu, podejmując w tym celu wszelkie niezbędne działania.
2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.
3. Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i osoby, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia lub udostępnienia danych.
4. Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
5. Administrator wprowadził szyfrowanie danych, w celu zminimalizowania skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
6. Użytkownik powinien dbać o poufność utworzonego przez siebie loginu i hasła, nie udostępniając ich osobom trzecim. Administrator zaleca wylogowanie się przez Użytkownika po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

Pozostałe informacje
1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator, na podstawie informacji dotyczących wybieranych przez Użytkownika produktów, promocji, z których Użytkownik skorzystał oraz przeglądanych przez Użytkownika materiałów w Sklepie, może na podstawie zgody Użytkownika przedstawiać mu w sposób zautomatyzowany spersonalizowaną ofertę dotyczącą oferowanych produktów i usług. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych, ani w istotny sposób wpływać na sytuację Użytkownika.
Inspektor Ochrony Danych
W New Balance Poland powołano inspektora ochrony danych osobowych, który czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony danych gromadzonych i przetwarzanych przez New Balance Poland.
Kontakt
New Balance Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ciasna 10,
35-232 Rzeszów
e-mail: [email protected]