Regulamin New Balance

Regulamin New Balance

Niniejszy regulamin opracowany został w celu zapewnienia przejrzystości zasad korzystania z serwisu www.nbsklep.pl, w szczególności w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz realizacji procesu sprzedaży towarów dostępnych w ofercie sklepu internetowego.
Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.nbsklep.pl zapoznaj się z treścią niniejszego regulaminu co pozwoli Ci zrozumieć zasady funkcjonowania serwisu oraz uniknąć późniejszych wątpliwości.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego funkcjonującego w ramach domeny www.nbsklep.pl (dalej zwanego „Serwisem”) oraz działającego pod tym adresem sklepu internetowego (dalej zwanego „Sklepem”) jest spółka New Balance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Ciasnej 10 (35-232 Rzeszów), wpisana rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717955, NIP: 5272838323, REGON: 369472032 (dalej zwana „New Balance Poland”).
2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez użytkownika minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się New Balance Poland, tj.:
1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
2) dostęp do poczty elektronicznej;
3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 40.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 50.0. i wyższej, Safari w wersji 6.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 40.0.0.0 i wyższej.
3. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) jest dostępny pod adresem internetowym: https://nbsklep.pl/regulamin_new_balance.html w sposób umożliwiający w każdym czasie jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. W szczególności Regulamin można pobrać w formacie PDF i zarchiwizować, jak również wydrukować lub zapisać, używając zwykłych funkcji przeglądarki internetowej.
4. Regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia przez New Balance Poland usług sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu, w szczególności zasady składania zamówień i zawarcia umowy oraz prawa i obowiązki stron umowy, jak również zasady świadczenia przez New Balance Poland usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2003 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U.2017.1219 ze zm.).
5. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2003 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U.2017.1219 ze zm.).
6. New Balance Poland za pośrednictwem Serwisu świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
1) tworzenie i administrowanie Kontem Klienta,
2) przetwarzanie formularza zamówienia,
3) przetwarzanie formularza kontaktowego,
4) dodawanie opinii o produkcie,
5) przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych etc. przy wykorzystaniu usługi Newsletter,
7. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Klient zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść.
8. Adresatem usług świadczonych przez Serwis są pełnoletnie osoby fizyczne (18 lat) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej zwane „Klientami”).
9. Osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może korzystać z usług Serwisu wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego.
10. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie zarówno wobec:
a) osób fizycznych korzystających z usług New Balance Poland w związku z czynnościami niezwiązanymi z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również
b) od dnia 1.06.2020 r. także wobec osób fizycznych korzystających z usług New Balance Poland w związku z czynnościami związanymi z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takie osoby działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z obowiązującym od dnia 1.06.2020 r. art. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) (dalej zwanych „Konsumentami” lub „Konsumentem”), jak i
c) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącym we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystającym z usług New Balance Poland w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej zwanych „Przedsiębiorcami” lub „Przedsiębiorcą”), z wyłączeniem tych postanowień Regulaminu, które w sposób wyraźny adresowane są wyłącznie do Konsumenta albo wyłącznie do Przedsiębiorcy.
11. Postanowienia Regulaminu gwarantują zachowanie praw Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.Dz.U.2017.683 ze zm.). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami wskazanymi w poprzednim zdaniu, pierwszeństwo mają te przepisy.
12. Postanowienia zawarte w ust. 11 powyżej nie znajdują zastosowania do Przedsiębiorców.
13. New Balance Poland dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za pośrednictwem Serwisu działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże New Balance Poland nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją użytkowników lub osób trzecich. Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną znajduje się w § 11 ust. 2.
14. New Balance Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami użytkowników Serwisu stanowiącymi naruszenie niniejszego Regulamin lub zasad związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
15. Adres poczty elektronicznej New Balance Poland [email protected] jest również adresem właściwym w sprawach komunikacji z New Balance Poland, w tym w sprawach zapytań dotyczących warunków sprzedaży produktów stosowanych przez New Balance Poland i wykładni postanowień niniejszego Regulaminu.
16. Klient może również skontaktować się z New Balance Poland za pośrednictwem:
a) telefonu pod nr: 17 858 10 19,
b) adresu: ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów.
17. Klient decydując się na kontakt telefoniczny z New Balance Poland, ponosi koszty zwykłego połączenia telefonicznego, według stawek wybranego przez Niego operatora.

§2 ZAKRES USŁUG
1. Tworzenie i administrowanie Konta Klienta.
1.1. New Balance Poland stwarza Klientom możliwość utworzenia za pośrednictwem strony internetowej https://nbsklep.pl/customer/register.html Konta Klienta w Sklepie. Zarejestrowanie Konta Klienta umożliwia Klientowi w szczególności obserwowanie produktów dostępnych w Sklepie, ułatwione składanie zamówień, śledzenie historii dokonanych zakupów oraz dodawanie recenzji na temat zakupionych produktów.
1.2. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracji, w którym określa imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu i hasła dla tworzonego Konta Klienta, jak również zaakceptowania warunków Regulaminu. W przypadku gdy Klientem dokonującym rejestracji jest Przedsiębiorca żądający otrzymania faktury VAT zobowiązany jest on również do wskazania: firmy, NIP oraz adresu siedziby.
1.3. Po zapisaniu przez Klienta w systemie wypełnionego formularza rejestracji New Balance Poland niezwłocznie przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji Konta Klienta.
1.4. Usługa Konta Klienta świadczona jest przez New Balance Poland na rzecz Klienta nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony. Klient w każdej chwili może zrezygnować z usługi Konta Klienta bez podania przyczyny, kierując do New Balance Poland żądanie usunięcia Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: New Balance Poland Sp. z o.o., ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów.
2. Przetwarzanie formularza zamówienia.
2.1. Klient, korzystając z usług Serwisu, może dokonać zakupu produktów dostępnych w Sklepie zarówno za pośrednictwem aktywnego Konta Klienta, jak również bez pośrednictwa Konta Klienta, jako Klient-gość.
2.2. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedającego, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy kodeks cywilny.
2.3. Zawarcie umowy z wykorzystaniem formularza zamówienia następuje poprzez dodanie przez użytkownika (Klienta) produktu do koszyka oraz wypełnienie i przesłanie New Balance Poland formularza zamówienia. Na potrzeby prawidłowego wykonania zamówienia przez Sprzedającego, Klient jest zobowiązany podać w ramach zamówienia: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu, a jeżeli odbiorcą nie jest osoba składająca zamówienie także imię i nazwisko/firma odbiorcy. W przypadku gdy zamówienie dokonywane jest przez Klienta będącego Przedsiębiorcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Przedsiębiorca zobowiązany jest do określenia firmy Przedsiębiorcy, NIP i adresu siedziby.
2.4. Wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do New Balance Poland oraz zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z przesłaniem przez Klienta żądania otrzymania dowodu realizacji transakcji w formie wystawionej przez New Balance Poland faktury VAT. Klient jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę aby New Balance Poland wystawił dowód zakupu (faktury VAT) bez podpisu odbiorcy i przesłania go w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.”
2.5. Niezwłocznie po wypełnieniu i przesłaniu formularza zamówienia New Balance Poland kieruje na adres e-mail wskazany przez Klienta wiadomość potwierdzającą uzyskanie formularza zamówienia. Przedmiotowa wiadomość stanowi wyłącznie informacje o uzyskaniu przez New Balance Poland wypełnionego formularza zamówienia. W dalszej kolejności New Balance Poland weryfikuje możliwość realizacji zamówienia i niezwłocznie kieruje do Klienta wiadomość potwierdzającą możliwość realizacji zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej możliwość realizacji zamówienia Klienta przez New Balance Poland.
2.6. W przypadku zaistnienia sytuacji braku dostępności zamówionego produktu, Konsument zostanie niezwłocznie poinformowany o braku możliwości realizacji zamówienia. W takiej sytuacji Klient może podjąć decyzję o sposobie dalszej realizacji zamówienia tj.: a) może podtrzymać żądanie wykonania umowy sprzedaży, albo b) może podjąć decyzję o zamianie zamówionego produktu na inny dostępny produkt o takiej samej wartości jak cena niedostępnego produktu z dnia zawarcia umowy sprzedaży albo c) może zadecydować o anulowaniu całości zamówienia i odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez jakichkolwiek konsekwencji albo d) może zadecydować o częściowej realizacji zamówienia (w przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem) i odstąpić od zawartej umowy sprzedaży (bez jakichkolwiek konsekwencji)w zakresie niedostępnych produktów;
2.7. New Balance Poland dąży do zapewnienia dostępności produktów oraz realizacji umowy sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.
3. Przetwarzanie formularza kontaktowego.
3.1. New Balance Poland umożliwia Klientom możliwość skorzystania z usługi formularza kontaktowego. W ramach przedmiotowej usługi Klient uzyskuje możliwość przekazania New Balance Poland wiadomości oraz swoich danych kontaktowych bez wykorzystania zewnętrznych wobec Serwisu narzędzi.
3.2. W celu skierowania do New Balance Poland wiadomości Klient zobowiązany jest do wskazania swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
3.3. Korzystając z usługi formularza kontaktowego Klient wyraża zgodę na kierowanie przez New Balance Poland wiadomości na wskazany przez niego adres e-mail albo nawiązanie bezpośredniego kontaktu telefonicznego w zakresie kwestii stanowiących przedmiot wiadomości.
3.4. New Balance Poland dokłada należytej staranności aby bez zbędnej zwłoki dokonać merytorycznej oceny skierowanych przez Klienta wiadomości oraz udzielenia mu niezbędnej informacji.
3.5. New Balance Poland zastrzega sobie prawo do wewnętrznej oceny zasadności udzielenia odpowiedzi lub nawiązania kontaktu z Klientem. New Balance Poland nie posiada wyraźnego ani domniemanego obowiązku ustosunkowywania się do wszystkich wiadomości kierowanych przez Klientów ani nie daje żadnej wyraźnej lub domniemanej gwarancji otrzymania odpowiedzi na skierowaną do niego wiadomość.
3.6. New Balance Poland nawiązuje kontakt lub udziela odpowiedzi wyłącznie w przypadku, gdy dokonana przez niego subiektywna ocena otrzymanej wiadomości uzasadnia odniesienie się przez niego do treści otrzymanej od Klienta.
4. Opinie o produkcie.
4.1. New Balance Poland współpracuje z serwisem TrustMate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 51-641, Bartoszowicka 3, KRS 0000737597, NIP: 8971854393 (dalej „TrustMate”), w celu monitorowania oraz podnoszenia satysfakcji Klientów Serwisu poprzez umożliwienie Klientom wyrażenia opinii o świadczonych usługach. Tym samym New Balance Poland przekazuje serwisowi TrustMate numer zamówienia wraz z adresem e-mail, imię, kanał sprzedaży i formę dostawy wybraną przez Klientów którzy dokonali zakupów w Sklepie. Serwis TrustMate następnie prześle na skrzynkę pocztową Klienta wiadomość z prośbą o wystawienie opinii o Sklepie. Wystawienie opinii jest całkowicie dobrowolne.
4.2. Regulamin serwisu TrustMate można znaleźć pod niniejszym adresem: https://trustmate.io/user-regulations.
4.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu z zastrzeżeniem ust. 1.1. Regulaminu.
4.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez New Balance Poland w Sklepie.
4.5. Klient publikując ocenę lub komentarz dotyczący produktu wyraża zgodę na opublikowanie w Serwisie jego imienia jako oznaczenia autora komentarza lub oceny.
4.6. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych.
4.7. W celu rozwiania wątpliwości New Balance Poland wyjaśnia, że usługa wyrażania opinii o produkcie przeznaczona jest do wyrażania osobistej, subiektywnej oceny produktu przez co należy rozumieć ocenę jego jakości i funkcjonalności, co umożliwić ma przede wszystkim ułatwienie decyzji o jego ewentualnym zakupie innym Klientom Sklepu. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie.
4.8. Usługa dodawania opinii nie jest przeznaczona do wyrażania jakichkolwiek opinii nie związanych bezpośrednio z zakupionym przez Klienta produktem, dlatego też wszelkie opinie nie odnoszące się wprost do informacji o danym produkcie będą przez New Balance Poland niezwłocznie kasowane.
4.9. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
5. Przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych etc. - Newsletter.
5.1. Rozpoczęcie korzystania z usługi Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu adresu poczty elektronicznej Klienta, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, wyrażeniu przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz kliknięciu pola „Zamów Newsletter”.
5.2. Zapisanie do usługi Newslettera możliwe jest także w trakcie rejestracji Konta Klienta, po zarejestrowaniu Konta Klienta w udostępnionym panelu albo podczas składania poszczególnych zamówień, poprzez kliknięcie właściwego okienka zawierającego zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
5.3. Po przesłaniu wniosku Klienta o aktywowanie usługi Newslettera, New Balance Poland przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość potwierdzającą aktywację usługi Newsletter wraz z informacją o możliwości rezygnacji z aktywowanej usługi w dowolnym momencie bez podania przyczyny poprzez skierowanie żądania dezaktywacji Newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] albo bezpośrednio korzystając z funkcjonalności panelu Konta Klienta.

§3
PŁATNOŚĆ
1. Wszystkie ceny produktów, podane w Sklepie są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) lub w walucie europejskiej (EURO) i zawierają wszelkie podatki i daniny publiczne, w tym podatek od towarów i usług (VAT)
. 2. Płatności za zamówione produkty Klient dokonuje z góry, bezpośrednim przelewem bankowym, kartą płatniczą, realizując płatność z wykorzystaniem pośrednika płatności, w szczególności z wykorzystaniem pośrednika PayU S.A.,PayPal, voucherem itp. lub przy odbiorze zamówienia, przekazując zapłatę dostawcy zamówienia.
3. W przypadku zamówienia dostarczanego przez kuriera Klient przy odbiorze dokonuje płatności wyłącznie w formie gotówkowej.
4. Jeżeli Klient wybierze opcję płatności „przelewem na rachunek bankowy New Balance Poland”, cenę produktu, powiększoną o koszt dostawy powinien zapłacić, na rachunek bankowy New Balance Poland:
PKO BP 57 1020 4405 0000 2002 0327 8231
podając w tytule przelewu: Zapłata za: /nr zamówienia + data/.
5. W przypadku wyboru płatności z wykorzystaniem pośrednika PayU S.A., obsługę płatności elektronicznych prowadzi spółka PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 7792308495.
6. W przypadku wyboru płatności z wykorzystaniem pośrednika PayPal, obsługę płatności elektronicznych prowadzi spółka PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) „PayPal”. Siedzibą PayPal jest Luksemburg. Spółka PayPal wpisana jest do rejestru instytucji nadzorowanych przez luksemburską komisję nadzoru finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) pod numerem B00000351.
7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po dokonaniu zamówienia.
8. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami New Balance Poland ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

§4
DOSTAWA
1. Dokonując zakupu, Klient określa sposób dostawy spośród udostępnionych przez New Balance Poland opcji, do których należą:
a) przesyłka kurierska (płatność z góry bezpośrednim przelewem bankowym, kartą płatniczą lub realizując płatność z wykorzystaniem pośrednika płatności wymienionego w par. 3 ust. 2),
b) przesyłka kurierska (płatność przy odbiorze zamówienia),
c) paczkomaty InPost (płatność z góry bezpośrednim przelewem bankowym, kartą płatniczą lub realizując płatność z wykorzystaniem pośrednika płatności wymienionego w par. 3 ust. 2).
2. W przypadku skorzystania z opcji dostawy przesyłki określonej w par. 4 ust. 1 lit. a) lub lit. b), Klient zobowiązany jest wskazać w momencie dokonywania zamówienia dokładny adres, na który przesyłka zostanie skierowana, oraz zobowiązuje się odebrać przesyłkę.
3. W przypadku skorzystania z opcji dostawy do paczkomatu InPost, Klient zobowiązany jest podać w momencie dokonywania zamówienia dokładny adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz wskazać paczkomat, na który przesyłka zostanie skierowana (spośród dostępnych na mapie dostępnej podczas składania zamówienia), oraz zobowiązuje się odebrać przesyłkę ze wskazanego paczkomatu. Klient pod doręczeniu przesyłki do wskazanego paczkomatu InPost otrzyma kod umożliwiający odbiór przesyłki.
4. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
5. W przypadku przesłania zamówienia na wskazany przez Klienta adres jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 150,00 zł, Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów przesyłki w wysokości 15,00 zł. Przesyłka zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 150,00 zł jest wolna od opłat.
6. W przypadku przesłania zamówienia do wskazanego przez Klienta paczkomatu InPost, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 150,00 zł, Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów przesyłki w wysokości 10,00 zł. Przesyłka zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 150,00 zł jest wolna od opłat.
7. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są przez New Balance Poland wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wskazania adresu dostawy poza granicami Polski, zamówienie zostaje anulowane przez New Balance Poland.
8. Dostawa zamówienia na adres wskazany przez Klienta będącego Konsumentem nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa zawarta z Klientem będącym Konsumentem stanowi inaczej, w szczególności w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą. W przypadku zamówienia kilku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
9. New Balance Poland zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu naruszenia warunków dostawy produktów, jeżeli zamówienie nie zostało Klientowi dostarczone lub nie zostało dostarczone na czas z winy Klienta lub z powodów leżących po stronie Klienta, w szczególności na skutek podania niewłaściwych danych lub nieobecności pod adresem dostawy.
10. W chwili odbioru zamówionych produktów, Klient powinien dokonać sprawdzenia stanu przesyłki, zaś w przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, powinien dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (wszczęcie procedury reklamacyjnej wobec przewoźnika). Powyższe nie ogranicza praw Konsumenta w zakresie rękojmi przyznanych mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
11. W przypadku wszczęcia ewentualnej procedury reklamacyjnej wobec przewoźnika Konsument powinien o takiej okoliczności poinformować New Balance Poland.
12. Z chwilą wydania przez New Balance Poland produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. New Balance Poland w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go temu Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
13. W razie przesłania produktu do Klienta będącego Przedsiębiorcą za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi on, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§5
WYMIANA Produktu
1. Wszystkie zakupione w Sklepie produkty, na życzenie Klienta podlegają wymianie na inny, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Klienta produktu, który podlegać ma wymianie na inny.
2. Klient może dokonać wymiany zamówionego produktu, na taki sam w innym rozmiarze, bądź inny produkt, ponosząc przy tym koszty odesłania produktu podlegającego wymianie. Nieużywany, nieuszkodzony i znajdujący się w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu produkt powinien zostać odesłany na adres New Balance Poland: ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów.
3. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta woli wymiany produktu, Klient zobowiązany jest do wcześniejszego potwierdzenia drogą mailową czy w ofercie Sklepu aktualnie znajduje się oczekiwany przez Klienta produkt lub inny rozmiar produktu podlegającego wymianie. W przypadku braku dostępności produktu, New Balance Poland dołoży wszelkich starań, by sprawdzić, czy w ofercie Sklepu aktualnie znajduje się oczekiwany przez Klienta produkt lub inny rozmiar produktu podlegającego wymianie. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu braku dostępności produktu), New Balance Poland zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci Klientowi uiszczoną cenę.
4. Czas realizacji wymiany wynosi 7 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przesyłki przez New Balance Poland.

§6
RĘKOJMIA. REKLAMACJA.
1. Opis każdego produktu w Sklepie zawiera określenie jego właściwości oraz parametrów technicznych.
2. New Balance Poland udostępnia Klientowi informację o sposobie korzystania z zakupionego produktu, w formie dokumentu dołączonego do produktu albo w formie informacji opublikowanej na stronie internetowej www.nbsklep.pl lub przesłanej w pliku PDF, w skierowanej do Klienta wiadomości e-mail. Przedmiotowa informacja określa także zasady konserwacji zakupionego produktu.
3. Informacje o producentach produktów, posiadanych przez produkty znakach bezpieczeństwa i zgodności, podawane są na stronie Sklepu, obok wybranego przez Klienta produktu.
4. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz objęte 2 (dwa) letnią rękojmią.
5. Klient rozumie, że przedstawione wizualizacje produktów stanowią efekt wykonanej obróbki cyfrowej w związku z czym kolor, kształt lub inne parametry produktów oferowanych w Sklepie widoczny w urządzeniu Klienta, za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu, mogą nie odpowiadać realnym kolorom, kształtom lub innym parametrom produktów.
6. Reklamację produktu Klient składa poprzez wysłanie reklamowanego produktu na adres New Balance Poland (ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów) umieszczając w przesyłce także treść zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłoszenie reklamacyjne dokonane może zostać przez Klienta z wykorzystaniem opracowanego przez New Balance Poland Formularza Reklamacyjnego (Załącznik 1 tego Regulaminu) przy czym stosowanie formularza nie jest obowiązkowe. W przypadku gdy Klient rezygnuje z możliwości skorzystania z Formularza Reklamacyjnego zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisemnej, określając w miarę możliwości:
6.1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko,) dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) oraz dane adresowe (adres) pozwalające na prawidłowe przeprowadzenie procesu reklamacyjnego,
6.2. oznaczenie reklamowanego produktu, daty jego zakupu, a także oznaczenia dokumentu potwierdzającego zakup (faktury VAT/paragon), co znacznie przyspieszy proces reklamacyjny,
6.3. opis wady produktu oraz wskazanie daty jej ujawnienia,
6.4. żądanie Klienta,
6.5. ewentualne oznaczenie rachunku bankowego na który nastąpić ma zwrot uiszczonej ceny.
7. Zaleca się aby reklamowany produkt był czysty, co znacznie przyśpieszy rozpoznanie zgłoszenia reklamacyjnego.
8. New Balance Poland dokona rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Podstawę stanowiska New Balance Poland stanowi opinia wyrażona przez specjalistę w zakresie obuwia i odzieży, posiadającego fachową wiedzę umożliwiającą stwierdzenie istnienia wady i przyczyn jej powstania. Wraz przedstawieniem stanowiska określonego w zdaniach poprzedzających, New Balance Poland poinformuje Klienta o dalszych krokach, tak aby zakończenie procesu reklamacji przebiegało bez zbędnej zwłoki. Jeżeli New Balance Poland w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego nie udzieli Konsumentowi odpowiedzi na reklamację, oznacza to, że New Balance Poland uznał reklamację.
9. W każdym z powyższych przypadków, gdy zaspokojenie żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostaw związanych z procesem reklamacyjnym ponosi New Balance Poland.
10. Jeżeli w wyniku reklamacji New Balance Poland obniżył cenę reklamowanego produktu lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę produktu), to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez New Balance Poland, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. New Balance Poland może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
12. Jeżeli w wyniku uznania przez New Balance Poland reklamacji za zasadną, produkt naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, New Balance Poland niezwłocznie zwróci taki produkt firmą kurierską, na podany przez Klienta adres, chyba że z Klientem ustalona zostanie inna forma przekazania produktu.
13. W sytuacji gdy reklamowany produkt nie zostanie przez Klienta odebrany, New Balance Poland wezwie Klienta na piśmie, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, New Balance Poland będzie uprawniony do naliczania opłat za przechowanie produktu. Opłata ta wnosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby New Balance Poland, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.
14. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność New Balance Poland z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.
15. Odpowiedzialność New Balance Poland w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia łącznie - do wysokości zapłaconej przez Klienta będącego Przedsiębiorcą ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. New Balance Poland ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą.

§7
PRAWO ODSTĄPIENIA
1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu produktu), w terminie:
a) 30 dni od dnia o którym mowa w ust. 1.1.
b) 60 dni od dnia o którym mowa w ust. 1.1. dla Konsumenta, który jest członkiem Programu New Balance Club (Program New Balance Club - oznacza program lojalnościowy pod nazwą „New Balance Club” prowadzony przez New Balance Poland, którego specyfikę i zasady określa regulamin dostępny na stronie https://nbsklep.pl/new_balance_club_regulamin)
1.1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia otrzymania produktu, a więc objęcia przez Konsumenta produktu w posiadanie lub objęcia produktu w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
2. W przypadku woli odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest przesłać do New Balance Poland pisemne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy Konsument przesyła na określony w niniejszym Regulaminie adres New Balance Poland. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.
3. Klient będący Konsumentem w celu złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy może skorzystać z zamieszczonego przez New Balance Poland na stronie internetowej wzoru formularza odstąpienia, przy czym skorzystanie z wzoru nie stanowi warunku skutecznego odstąpienia od umowy. W każdym przypadku Klient będący Konsumentem powinien jednak wskazać w oświadczeniu dane określone w zamieszczonym przez New Balance Poland wzorze oświadczenia o odstąpieniu.
4. Klient będący Konsumentem nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zobowiązany jest zwrócić produkty New Balance Poland lub przekazać je osobie upoważnionej przez New Balance Poland do odbioru, chyba że New Balance Poland zaproponował, że sam dokona odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktów przed jego upływem.
5. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu produktu, w tym także w zakresie w jakim wybrany przez niego sposób dostawy przekracza wartość najtańszego sposobu dostawy oferowanego w Sklepie.
6. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i ust. 6 niniejszego §7 New Balance Poland zwróci Klientowi będącego Konsumentem wszelkie środki uzyskane przez niego w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu środka płatniczego zastosowanego uprzednio przez Klienta będącego Konsumentem, chyba że Klient ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. New Balance Poland, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem, który złożył oświadczenia o odstąpieniu od umowy do chwili otrzymania zwrotu produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w stosunku do umowy:
8.1. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
8.2. w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
8.3. w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
8.4. w której przedmiotem świadczenia jest produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, został nierozłącznie połączony z innymi rzeczami,
8.5. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze New Balance Poland.
10. New Balance Poland przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie stwarza po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do New Balance Poland.

§8
OCHRONA DANYCH
1. W ramach procesów związanych z prowadzeniem Serwisu spółka New Balance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Ciasnej 10 (35-232 Rzeszów), wpisana rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000717955, NIP: 5272838323, REGON: 369472032, przetwarza dane osobowe Klientów w celu świadczenia usług, realizacji procesów sprzedaży, wdrożenia ułatwień w korzystaniu z Serwisu oraz optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej.
2. New Balance Poland potwierdza, że dane osobowe Klienta będą wykorzystane tylko do wykonania zawartych umów.
3. W przypadku płatności z wykorzystaniem bezpośredniego przelewu bankowego lub skorzystaniem z usług pośrednika płatności, Administratorem danych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest podmiot świadczący usługę płatniczą.
4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia, jak również prawo do informacji o zachodzących procesach przetwarzania. W celu skorzystania z przedmiotowych uprawnień Klient zwraca się do New Balance Poland ze stosownym wnioskiem. W takiej sytuacji New Balance Poland udzieli Klientowi niezwłocznej informacji, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od wpłynięcia wniosku.
5. New Balance Poland wykorzystuje pliki typu Cookies (Ciasteczka) w celu zapewnienia Klientom pełnej informacji o Sklepie oraz ułatwienia korzystania z jego funkcjonalności. Dzięki temu, po zalogowaniu się Klienta, utrzymywana jest sesja, co pozwala na uniknięcie konieczności wpisywania hasła na każdej podstronie serwisu Sklepu. Ponadto Klient otrzymuje informacje o zakupach, znajdujących się w jego „Koszyku”. Cookies są również wykorzystywane przez New Balance Poland do dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk oglądalności serwisu internetowego. Klient ma prawo nie zgodzić się na wykorzystywanie Cookies przez New Balance Poland, ale w takim przypadku, niektóre funkcje Sklepu mogą być dla niego niedostępne. Klient akceptując Regulamin, zgadza się na wykorzystywanie Cookies przez New Balance Poland. Zgodę tę Klient w każdej chwili może wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej lub poprzez skontaktowanie się z New Balance Poland.
6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych, w szczególności zakres i cele przetwarzania, przewidywany okres przetwarzania, podstawę prawną przetwarzania oraz prawa osób których dane dotyczą określa przyjęta przez New Balance Poland Polityka Prywatności dostępna TUTAJ.
7. Klient zawsze posiada uprawnienie do zgłoszenia sprzeciwu wobec zachodzących procesów przetwarzania danych oraz skierowania skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9
ZMIANA REGULAMINU
1. New Balance Poland może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez New Balance Poland, które mają wpływ na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a New Balance Poland lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych urzędów bądź organów;
b) zmiana sposobu świadczenia usług, w sytuacji gdy spowodowana jest kwestiami technicznymi lub technologicznymi (w tym m. in. aktualizacji wymagań technicznych określonych w Regulaminie), lub
c) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, w zakresie, którym zastosowanie ma niniejszy Regulamin, w tym przede wszystkim z przyczyn organizacyjnych jak np. wprowadzenie nowych funkcjonalności, zmian procesów i systemów lub usług objętych Regulaminem, ich modyfikacja lub wycofanie przez New Balance Poland.
2. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie w sposób umożliwiający Klientom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług.
3. New Balance Poland publikuje zmiany Regulaminu na stronie Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, w szczególności Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
6. Nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzanie przez New Balance Poland w ramach Sklepu promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określone zostały w ramach odrębnych regulaminów.

§10
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Konsument uprawniony jest więc do zwrócenia się w szczególności:
- do Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoracie Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z New Balance Poland umowy sprzedaży (przykładowo: https://www.wiih.rzeszow.pl/11701/11701/), - do jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a New Balance Poland (przykładowo: https://www.wiih.rzeszow.pl/26810/26810/).
2. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Klientem, a New Balance Poland, korzystając także z bezpłatnej pomocy z Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów (przykładowo: http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/biuro-ochrony-konsumentow) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów (patrz: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).
3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory wynikłe w związku z interpretowaniem i wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, będą rozstrzygane sądownie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.
2. New Balance Poland informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniami dla użytkownika korzystającego z sieci Internet, w szczególności w postaci zagrożenia wprowadzeniem do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania lub pozyskaniem dostępu do danych użytkownika przez osoby nieuprawnione. W celu zmniejszenia lub usunięcia ryzyka wskazanego w poprzednim zdaniu użytkownik sieci Internet powinien stosować właściwe środki techniczne i zabezpieczenia minimalizujące wystąpienie niepożądanych zdarzeń, w szczególności programy internetowe, zaporę typu firewall.
3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy New Balance Poland, a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę New Balance Poland.
4. W trosce o dobro Klientów oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
5. New Balance Poland zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Klientów do zespołu obsługi Sklepu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Sklepu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których New Balance Poland uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
6. New Balance Poland zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Sklepie na co Klient, korzystając ze Sklepu, wyraża zgodę.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U.2017.1219 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.Dz.U.2017.683 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Wzory pism:
- wzor pisma reklamacyjnego - POBIERZ
- wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość - POBIERZ
- wzór wymiany towaru POBIERZ

Archiwalny regulamin obowiązujący do dnia 26.07.2022r. znajduje się na stronie https://nbsklep.pl/archiwalny_regulamin_nbskleppl_do_27072022