Regulamin Kart Podarunkowych

REGULAMIN

Właścicielem punktu handlowego NEW BALANCE, mieszczącego się w …………………………………………

jest: New balance Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie,
ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów
(w dalej części zwana „New Balance Poland”)


New Balance Poland jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000717955, o kapitale zakładowym 20 000 000 zł, wpłaconym w całości.

NIP: 5272838323, REGON: 369472032
Telefon: (+48) 17 858 10 19,
Faks: (+48) 17 858 10 48.
Adres poczty elektronicznej e-mail: [email protected]

Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
Przedsiębiorca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym New Balance Poland.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także „Klientem”).
Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.
Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który sprzedał towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej.
Rzeczoznawca – specjalista w zakresie obuwia i odzieży, posiadający wiedzę specjalistyczną umożliwiającą stwierdzenie istnienia wady i przyczyn jej powstania, w sprzedanym towarze Konsumentowi.
Towar – rzecz, ruchomość, a to obuwie sportowe, odzież i akcesoria sportowe.
Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta określonych praw z tytułu rękojmi.
Dokument informacyjny – dokument dołączony do towaru informujący Konsumenta o sposobie korzystania z towaru i jego konserwacji.
Punkt handlowy – lokal przedsiębiorstwa, w którym nastąpiła sprzedaż towaru przez New Balance Poland.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umów sprzedaży Towarów, znajdujących się w Punkcie handlowym.
2. Głównym przedmiotem świadczenia jest profesjonalna sprzedaż oryginalnego obuwia, odzieży sportowej oraz akcesoriów sportowych.
3. Sposób korzystania z Towaru określa dokument informacyjny, dołączony do każdego towaru, który określa także zasady jego konserwacji.
4. Informacje o producentach Towarów, posiadanych przez Towary ewentualnych znakach bezpieczeństwa i zgodności, zamieszczone są na każdym Towarze i opakowaniu, jak również personel Punktu handlowego New Balance Poland udzieli informacji w tym zakresie.
5. Konsument może porozumieć się z New Balance Poland, za pośrednictwem Punktu handlowego (a), telefonicznie (b) oraz przez pocztę elektroniczną e-mail (c):
a) …................................................................................
b) …................................................................................
c) …................................................................................
6. Konsument jeżeli zdecyduje się na kontakt telefoniczny z New Balance Poland, ponosi koszty zwykłego połączenia telefonicznego według stawek wybranego przez Niego operatora.
7. W zakresie sprzedaży Towarów w Punkcie handlowym, zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
8. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu,
a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

SPRZEDAŻ TOWARÓW

1. Wszystkie ceny Towarów podane w Punkcie handlowym są wartościami brutto, wyrażonymi
w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT ).
2. Cena Towaru powinna być przez Konsumenta wpłacona New Balance Poland, niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
3. New Balance Poland honoruje następujące formy płatności:
a) płatność gotówką,
b) płatność kartą płatniczą.
4. Terminem płatności w przypadku płatności kartą płatniczą, następuje bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
5. New Balance Poland jest obowiązany przekazać kupiony przez Konsumenta Towar bez wad (fizycznych
i prawnych).
6. Zakupiony przez Konsumenta Towar zostanie, po zawarciu z New Balance Poland umowy niezwłocznie wydany.
7. Zobowiązania wynikające z zawartej pomiędzy New Balance Poland, a Klientem umowy, które mogą obciążać Klienta trwają przez okres 24 miesięcy (2 lata), poczynając od momentu zawarcia umowy i wydania towaru.

ZWROT LUB WYMIANA TOWARU

1. Wszystkie zakupione w Punkcie handlowym Towary na życzenie Konsumenta podlegają zwrotowi lub wymianie na inny, w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru, który ma być zwrócony lub wymieniony, z zastrzeżeniem punktu 2.
2. Konsument nie może skorzystać z prawa określonego w punkcie 1, w sytuacji gdy:
a) zwracany lub wymieniany Towar nosi ślady używania,
b) zwracany lub wymieniany Towar jest niekompletny, w porównaniu z jego stanem z chwili jego wydania przez New Balance Poland (np. brak oryginalnego opakowania),
c) kupiony Towar oznaczony był specjalnym znakiem (tzw. czerwoną fiszką): „Ostatnia para” lub „Ostatnia sztuka”.
3. Konsument będzie uprawniony do skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie 1, nie tylko
w Punkcie handlowym, gdzie nastąpiła sprzedaż obuwia, ale także w następujących miejscach:
a.) NEW BALANCE - ARKADIA
AL. JANA PAWŁA II 82, LOK. 012
00-175 WARSZAWA
22/ 310 97 17
[email protected]
b.) NEW BALANCE - ZŁOTE TARASY
UL. ZŁOTA 59, LOK. 235
00-120 WARSZAWA
22/ 222 03 22
[email protected]
c.) NEW BALANCE - GALERIA MOKOTÓW
UL. WOŁOSKA 12, LOK. 257
02-675 WARSZAWA
22 / 161 37 88
[email protected]
d.) NEW BALANCE - GALERIA KRAKOWSKA
UL. PAWIA 5, LOK. -01.630
31-154 KRAKÓW
12/ 628 72 06
[email protected]
e.) NEW BALANCE PERFORMANCE- BONARKA CITY CENTER
UL. KAMIEŃSKIEGO 11, LOK. H.09
30-644 KRAKÓW
12/ 298 68 93
[email protected]
f.) NEW BALANCE - BONARKA CITY CENTER
UL. KAMIEŃSKIEGO 11, LOK. F13
30-644 KRAKÓW
12/ 298 68 03
[email protected]
g.) NEW BALANCE - GALERIA BAŁTYCKA
AL. GRUNWALDZKA 141, LOK. -1.210
80-264 GDAŃSK
58/ 550 77 10
[email protected]
h.) NEW BALANCE – CH RIVIERA
UL.KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 2, LOK. B322
81-304 GDYNIA
58/ 779 06 75
[email protected]
i.) NEW BALANCE- POZNAŃ PLAZA
UL. DRUŻBICKIEGO 2, LOK. 255
61-693 POZNAŃ
61/ 656 33 22
[email protected]
j.) NEW BALANCE- POZNAŃ CITY CENTER
UL. STANISŁAWA MATYI 2, LOK. F19 (02.SH.039)
61-586 POZNAŃ
604 611 881
[email protected]
k.) NEW BALANCE- C.H. ALFA
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 15, LOK. H.68
15-277 BIAŁYSTOK
85/732 44 28
[email protected]
l.) NEW BALANCE- GALERIA WARMIŃSKA
UL. TUWIMA 26, LOK. N. 1. 71
10-748 OLSZTYN
89/722 43 52
[email protected]
m.) NEW BALANCE- ATRIUM COPERNICUS
UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 15, LOK. 0.81
87-100 TORUŃ
56/ 640 52 60
[email protected]
n.) NEW BALANCE- ZIELONE ARKADY
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1, LOK. 01.SH. 460
85-171 BYDGOSZCZ
52/ 322 42 84
[email protected]
o.) NEW BALANCE - GALERIA KASKADA
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 36, LOK.-1-330
70-404 SZCZECIN
91/810 23 10
[email protected]
p.) NEW BALANCE - GALERIA MANUFAKTURA
UL. KARSKIEGO 5, LOK. HB302
91-071 ŁÓDŹ
42/ 636 30 35
[email protected]
q.) NEW BALANCE- PORT ŁÓDŹ
UL. PABIANICKA 245, LOK. 375
93-071 ŁÓDŹ
42/ 298 11 30
[email protected]
r.) NEW BALANCE- GALERIA DOMINIKAŃSKA
PL. DOMINIKAŃSKI 3, LOK. -01.200
50-159 WROCŁAW
71/ 346 19 58
[email protected]
s.) NEW BALANCE - PASAŻ GRUNWALDZKI
PLAC GRUNWALDZKI 22, LOK. YL0040
50-363 WROCŁAW
71/ 343 10 42
[email protected]
t.) NEW BALANCE - MAGNOLIA PARK
UL. LEGNICKA 58, LOK. F14
54-204 WROCŁAW
71/ 336 18 37
[email protected]
u.) NEW BALANCE – GALERIA SŁONECZNA
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 1, LOK.104
26-600 RADOM
48/ 382 20 78
[email protected]
v.) NEW BALANCE - SILESIA CITY CENTER
UL. CHORZOWSKA 107, LOK. C19
40-101 KATOWICE
32 / 605 07 86
[email protected]
w.) NEW BALANCE - GALERIA ECHO
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 20, LOK. YL-0114
25-406 KIELCE
41/ 342 63 50
[email protected]
x.) NEW BALANCE - GALERIA RZESZÓW
UL. PIŁSUDSKIEGO 44, LOK. 066
35-001 RZESZÓW
17/ 777 18 12
[email protected]
y.) NEW BALANCE – GALERIA LUBLIN PLAZA
UL. LIPOWA 13, LOK. 360
20-020 LUBLIN
81/ 528 44 44
[email protected]
z.) NEW BALANCE - GALERIA SFERA
UL. MOSTOWA 5, LOK. 048
43-300 BIELSKO-BIAŁA
33/ 818 70 59
[email protected]

4. Konsument może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze, bądź na inny, ponosząc koszty dostarczenia nieużywanego Towaru (chyba, że zostanie on dostarczony osobiście przez Konsumenta), w żaden sposób uszkodzonego, w oryginalnym
i niezniszczonym opakowaniu do Punktu handlowego.
5. Klient proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie czy w ofercie Punktu handlowego znajduje się oczekiwany przez Niego rozmiar. W przypadku braku dostępności Towaru, New Balance Poland dołoży wszelkich starań, by Towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), New Balance Poland zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci środki pieniężne, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do zwrotu towaru, o którym mowa w punkcie 1, Konsument ponosi koszt zwrotu/dostarczenia Towaru do Punktu handlowego (chyba, że zostanie on dostarczony osobiście przez Konsumenta).
7. W przypadku zwrotu towaru, niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania, New Balance Poland zwróci środki pieniężne Konsumentowi, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się On na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami.

REKLAMACJE

1. Wszystkie Towary zakupione w Punkcie handlowym podlegają 2 (dwa) letniej rękojmi, zgodnie
z ustawą o prawach konsumenta oraz ustawą Kodeks Cywilny.
2. New Balance Poland zaleca zachowanie dowodu zakupu – np. paragon, faktura VAT.
3. Zaleca się aby reklamowany Towar był czysty, co znacznie przyśpieszy rozpoznanie zgłoszenia reklamacyjnego.
4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.
5. New Balance Poland w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Go
o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia, którego podstawą będzie opinia profesjonalnego Rzeczoznawcy.
6. Zgłoszona w Punkcie handlowym reklamacja powinna zawierać oświadczenie Klienta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres Konsumenta,
z kontaktowym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej e-mail, aby umożliwić bezpośredni
i niezwłoczny kontakt.
7. Jeżeli w wyniku uznania przez New Balance Poland reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, New Balance Poland niezwłocznie zwróci Towar firmą kurierską, na podany przez Konsumenta adres, chyba że zostanie ustalona z Klientem inna forma przekazania Towaru.
8. Jeżeli decyzją Rzeczoznawcy, New Balance Poland na żądanie Reklamującego obniżył cenę reklamowanego Towaru lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę Towaru), bądź wymienić Towaru na nowy, to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez Punkt handlowy,
w którym reklamacja została złożona.
9. W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Klienta odebrany, New Balance Poland wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, New Balance Poland będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru. Opłata ta wnosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście, gdzie siedzibę ma New Balance Poland, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.
10. Reklamacje Klient może złożyć w Punktach handlowych New Balance Poland, położonych się
w następujących miejscach:

a.) NEW BALANCE - ARKADIA
AL. JANA PAWŁA II 82, LOK. 012
00-175 WARSZAWA
22/ 310 97 17
[email protected]
b.) NEW BALANCE - ZŁOTE TARASY
UL. ZŁOTA 59, LOK. 235
00-120 WARSZAWA
22/ 222 03 22
[email protected]
c.) NEW BALANCE - GALERIA MOKOTÓW
UL. WOŁOSKA 12, LOK. 257
02-675 WARSZAWA
22 / 161 37 88
[email protected]
d.) NEW BALANCE - GALERIA KRAKOWSKA
UL. PAWIA 5, LOK. -01.630
31-154 KRAKÓW
12/ 628 72 06
[email protected]
e.) NEW BALANCE PERFORMANCE- BONARKA CITY CENTER
UL. KAMIEŃSKIEGO 11, LOK. H.09
30-644 KRAKÓW
12/ 298 68 93
[email protected]
f.) NEW BALANCE - BONARKA CITY CENTER
UL. KAMIEŃSKIEGO 11, LOK. F13
30-644 KRAKÓW
12/ 298 68 03
[email protected]
g.) NEW BALANCE - GALERIA BAŁTYCKA
AL. GRUNWALDZKA 141, LOK. -1.210
80-264 GDAŃSK
58/ 550 77 10
[email protected]
h.) NEW BALANCE – CH RIVIERA
UL.KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 2, LOK. B322
81-304 GDYNIA
58/ 779 06 75
[email protected]
i.) NEW BALNCE- POZNAŃ PLAZA
UL. DRUŻBICKIEGO 2, LOK. 255
61-693 POZNAŃ
61/ 656 33 22
[email protected]
j.) NEW BALANCE- POZNAŃ CITY CENTER
UL. STANISŁAWA MATYI 2, LOK. F19 (02.SH.039)
61-586 POZNAŃ
604 611 881
[email protected]
k.) NEW BALANCE- C.H. ALFA
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 15, LOK. H.68
15-277 BIAŁYSTOK
85/732 44 28
[email protected]
l.) NEW BALANCE- GALERIA WARMIŃSKA
UL. TUWIMA 26, LOK. N.1.71
10-748 OLSZTYN
89/ 722 43 52
[email protected]
m.) NEW BALANCE- ATRIUM COPERNICUS
UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 15, LOK. 0.81
87-100 TORUŃ
56/ 640 52 60
[email protected]
n.) NEW BALANCE- ZIELONE ARKADY
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1, LOK. 01.SH. 460
85-171 BYDGOSZCZ
52/ 322 42 84
[email protected]
o.) NEW BALANCE - GALERIA KASKADA
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 36, LOK.-1-330
70-404 SZCZECIN
91/810 23 10
[email protected]
p.) NEW BALANCE - GALERIA MANUFAKTURA
UL. KARSKIEGO 5, LOK. HB302
91-071 ŁÓDŹ
42/ 636 30 35
[email protected]
q.) NEW BALANCE- PORT ŁÓDŹ
UL. PABIANICKA 245, LOK. 375
93-457 ŁÓDŹ
42/ 298 11 30
[email protected]
r.) NEW BALANCE- GALERIA DOMINIKAŃSKA
PL. GRUNWALDZKI 3, LOK. -01.200
50-159 WROCŁAW
71/ 346 19 58
[email protected]
s.) NEW BALANCE - PASAŻ GRUNWALDZKI
PLAC GRUNWALDZKI 22, LOK. YL0040
50-363 WROCŁAW
71/ 343 10 42
[email protected]
t.) NEW BALANCE - MAGNOLIA PARK
UL. LEGNICKA 58, LOK. F14
54-204 WROCŁAW
71/ 336 18 37
magnoli[email protected]
u.) NEW BALANCE – GALERIA SŁONECZNA
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 1, LOK.104
26-600 RADOM
48/ 382 20 78
[email protected]
v.) NEW BALANCE - SILESIA CITY CENTER
UL. CHORZOWSKA 107, LOK. C19
40-101 KATOWICE
32 / 605 07 86
[email protected]
w.) NEW BALANCE - GALERIA ECHO
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 20, LOK. YL-0114
25-406 KIELCE
41/ 342 63 50
[email protected]
x.) NEW BALANCE - GALERIA RZESZÓW
UL. PIŁSUDSKIEGO 44, LOK. 066
35-001 RZESZÓW
17/ 777 18 12
[email protected]
y.) NEW BALANCE – GALERIA LUBLIN PLAZA
UL. LIPOWA 13, LOK. 360
20-020 LUBLIN
81/ 528 44 44
[email protected]
z.) NEW BALANCE - GALERIA SFERA
UL. MOSTOWA 5, LOK. 048
43-300 BIELSKO-BIAŁA
33/ 818 70 59
[email protected]


TOWARY KUPIONE ZA POŚREDNICTWEM IPAD’A

1. W zakresie sprzedaży Towarów za pośrednictwem Ipad’a nie mają zastosowania zapisy niniejszego regulaminu, gdyż wyłączne zastosowanie ma regulamin sklepu internetowego New Balance Poland, który jest zamieszczony na stronie internetowej pod adresem:
http://www.newbalancesklep.pl/regulamin_new_balance.html, z tym zastrzeżeniem, że Konsumentowi przysługuje także prawo do realizacji wszelkich uprawnień jakie zostały mu udzielone, także za pośrednictwem Punktu handlowego, w którym Towar za pośrednictwem Ipad’a został zamówiony.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.
2. Konsument uprawniony jest więc do zwrócenia się:
- do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej,
z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z New Balance Poland umowy sprzedaży,
- do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem,
a New Balance Poland.
3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Klientem, a New Balance Poland, korzystając także z bezpłatnej pomocy właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub właściwej organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. New Balance Poland informuje, że w razie dobrowolnego przekazania przez Konsumenta danych osobowych, będą one przetwarzane przez New Balance Poland, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do wglądu do swoich przekazanych danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. New Balance Poland zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania jego danych, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

Załącznik do regulaminu

KARTY PODARUNKOWE

Słownik pojęć użytych w niniejszym załączniku:
Wydawca - New Balance Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Ciasnej 10, 35-232 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490487, o numerze REGON 691535869, o numerze NIP 816-15-29-885, reprezentowaną przez komplementariusza - New Balance Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341600, o numerze REGON 180497794, o numerze NIP 5170307349, o kapitale zakładowym w wysokości 40.000,00 zł (w dalszej części zwana „New Balance Poland”).
Regulamin – regulamin Karty Podarunkowej.
Punkt handlowy – salon sprzedaży, w którym Wydawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów
i w którym jest możliwe wykorzystanie i realizacja Karty Podarunkowej.
Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Punktach handlowych New Balance Poland.
Karta podarunkowa – bon towarowy wydany na okaziciela, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji w Punktach handlowych, o wartości równej nominałowi wskazanemu na takim bonie.
Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową, w zamian za zapłatę odpowiedniej ilości środków pieniężnych;
Użytkownik – każdy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji do Punktu detalicznego.

I. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy załącznik określa ogólne warunki programu Karty Podarunkowej, w tym
w szczególności jej aktywacji, użytkowania i realizacji.
1.2. Karty podarunkowe mogą być nabywane i realizowane we wszystkich Punktach handlowych New Balance Poland, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3. Nabywca aktywując Kartę Podarunkową oświadcza, że zapoznał się z ustalonymi przez New Balance Poland warunkami korzystania z takiej karty, zgodnie z warunkami niniejszego załącznika.
1.4. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.
1.5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz do przyjmowania jej do realizacji w Punkcie handlowym, w zamian za przekazanie przez Nabywcę środków pieniężnych, w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej oraz w okresie jej ważności.
1.6. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę (ustęp 1.5) przechodzą w całości na własność Wydawcy już w momencie wydania przez Wydawcę Karty Podarunkowej.
1.7. Wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na zgłoszone przez niego żądanie najpóźniej w momencie wydawania przez Wydawcę Karty Podarunkowej, na dowód dokonania wpłaty środków pieniężnych, ma prawo otrzymać pisemne potwierdzenie, które nie stanowi paragonu, ani faktury VAT.
1.8. Karta podarunkowa, w tym zgromadzone na niej wartości nominalne nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
1.9. Termin ważności i aktywacji Karty Podarunkowej wynosi wyłącznie 90 (dziewięćdziesiąt) dni
i jest liczony od dnia jej wydania przez Wydawcę, przy czym nie podlega on wydłużeniu.
1.10. Z chwilą wydania Karty Podarunkowej przez Wydawcę następuje jej aktywacja.
1.11. Karta podarunkowa, która nie została aktywowana jest nieważna i nie może być przez Użytkownika realizowana.
1.12. Wydawca ma prawo do odmowy realizacji Karty Podarunkowej, w sytuacji gdy:
- upłynie jej termin ważności lub
- z przyczyn niezależnych od Wydawcy nie ma możliwości realizacji Karty Podarunkowej (np. uszkodzenie karty, brak połączenia internetowego umożliwiającego weryfikację karty itp.).
1.13. Wydawca przekazuje Nabywcy Kartę Podarunkową w Punkcie handlowym, przy czym Wydawca nie ponosi odpowiedzialności względem Nabywcy lub Użytkownika za Karty Podarunkowe, które zostały uszkodzone, zniszczone, utracone (w tym zgubione) lub które skradziono - po ich wydaniu przez Wydawcę.
1.14. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa:
- może być zrealizowana tylko i wyłącznie w Punktach handlowych New Balance Poland, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
- nie podlega zwrotowi Wydawcy lub wymianie na środki pieniężne,
- posiada termin ważności, po upływie którego nie może być zrealizowana,
- może być zrealizowana przez każdego jej posiadacza (Użytkownika).

II. Realizacja Kart Podarunkowych
2.1. Karta Podarunkowa może być zrealizowana wyłącznie w okresie jej ważności.
2.2. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez:
- poinformowanie pracowników Punktu handlowego, przed dokonaniem płatności za Towary
o chęci użycia Karty Podarunkowej,
- przedstawienie Karty Podarunkowej w Punkcie handlowym New Balance Poland.
2.3. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika, będącego w jej posiadaniu, będzie stanowiła ważną transakcję nawet w sytuacji, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej
w sposób nieuprawniony.
2.4. Użytkownik poprzez przedstawienie pracownikom Punktu handlowego Karty Podarunkowej do realizacji oraz odbiór w Punkcie handlowym Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej, potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej w takim zakresie, w jakim użycie Karty Podarunkowej będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
2.5. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej przekracza wartość Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej pomiędzy ceną Towarów, a wartością środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej.
2.6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej w gotówce, w przypadku gdy cena Towarów nabywanych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej jest niższa, niż wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej.
2.7. Karta Podarunkowa umożliwia Użytkownikowi dokonywanie wielokrotnych zakupów z jej wykorzystaniem, aż do wyczerpania wszystkich środków na Karcie Podarunkowej.
2.8. Środki niewykorzystane pozostają na Karcie Podarunkowej do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.

III. Uprawnienia związane z realizacją Karty Podarunkowej
3.1. Towary nabyte w Punkcie handlowym z wykorzystaniem Karty Podarunkowej nie podlegają zwrotowi, natomiast Użytkownik ma możliwość zamiany Towarów, na Towary o takiej samej wartości, bądź o wartości wyższej za dopłatą w gotówce, poprzez kartę płatniczą lub inną Kartę Podarunkową. W tym zakresie nie obowiązują warunki określone w Regulaminie Punktu handlowego w dziale ZWROT LUB WYMIANA TOWARU.
3.2. Towary objęte promocjami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi nabyte
w Punkcie handlowym z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi lub wymianie na zasadach określonych w regulaminie danej promocji lub oferty.
3.3. Użytkownik poprzez Kartę Podarunkowa może także nabyć Towary, które są objęte promocją (np. niższą cena), natomiast nie może nabyć Karty Podarunkowej z rabatem, który jest objęty konkretny Towar.
3.4. W zakresie reklamacji Towarów nabytych przez Użytkownika poprzez Kartę podarunkowa mają odpowiednie zastosowanie zapisu regulaminu Punktu stacjonarnego.
3.5. W przypadku zwrotu Towarów, w sytuacji o której mowa w ustępie 3.3, Użytkownikowi może być również wydana nowa Karta Podarunkowa o wartości odpowiadającej cenie zwróconego Towaru. Termin 90 (dziewięćdziesięciu) dni ważności nowej Karty Podarunkowej liczony będzie od dnia jej wydania.

IV. Roszczenie reklamacyjne Kart Podarunkowych
4.1. Wszelkie reklamacje Kart Podarunkowych, w tym związane z ich realizacją, będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę w siedzibie Wydawcy.
4.2. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi powinny być złożone listownie na adres siedziby Wydawcy (ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów).
4.3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika lub Nabywcy i jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
4.4. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.
4.5. W zakresie nieuregulowanym w tym dziale mają zastosowanie odpowiednie zapisy regulaminu Punktu handlowego.

V. Pozostałe postanowienia
5.1. Do wszelkich sprawy nieuregulowanych w niniejszym załączniku mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, z tym, że niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego załącznika, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
5.2. Załącznik Kart Podarunkowych dostępny jest w Punktach handlowych New Balance Poland.