Prawdziwa Gwarancja Komfortu

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Prawdziwa gwarancja komfortu”

I. Organizator i czas trwania akcji
1.1 Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Prawdziwa gwarancja komfortu” (dalej zwana: Akcja Promocyjna) jest firma Tarmax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Ciasnej 10, 35-232 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000490487, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 816-15-29-885.
1.2 Akcja Promocyjna będzie trwała od dnia 4 listopada 2017 roku do dnia 31 października 2018 roku.
1.3 Przedmiotem Akcji Promocyjnej są objęte wyłącznie nowe Towary nabyte przez Konsumenta w punktach handlowych Tarmax, w postaci obuwia marki New Balance, z kategorii Sport tj. Running, Fitness, Trening, Tenis, Football – których cena katalogowa nie przekracza kwoty 600zł.
1.4 Akcją Promocyjną są objęte wyłącznie produkty wskazane w punkcie 1.3, które zostały kupione przez Konsumenta w Sklepie Internetowym pod adresem www.nbsklep.pl .

II. Zasady ogólne
2.1 Akcja Promocyjna polega na tym, że Tarmax umożliwia i zapewnia także możliwość zwrotu Towaru objętego Akcją Promocyjną do 14 (czternastu) dni od dnia jego otrzymania bez ponoszenia przez Konsumenta odpowiedzialności za normalne i naturalne zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, gdyż w tym czasie Tarmax zrzeka się dochodzenia od Konsumenta odpowiedzialności w tym zakresie, przy czym warunkiem koniecznym skorzystania z takiego uprawnienia przez Konsumenta jest uznanie kupionego Towaru (objętego Akcją Promocyjną) za niekomfortowe i nie spełniające Jego oczekiwań. Po upływie wyżej wskazanego terminu, z przedmiotowego uprawnienia Konsument nie będzie mógł już skorzystać i od tego momentu, będzie ponosić odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
2.2 Konsument korzystający z przyznanego mu przez Tarmax uprawnienia, o którym mowa w punkcie 2.1, zwraca Towar objęty Akcją Promocyjną wraz z jego oryginalnym opakowaniem i dowodem jego zakupu (paragonu), poprzez jego wysłanie na adres siedziby firmy Tarmax – ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów, przy czym pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu (dostarczenia) Towaru do siedziby Tarmax. Zwracany Towar nie powinien być mokry, ani wilgotny.
2.3 Tarmax dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
2.4 Tarmax może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
2.5 Konsument jest zobowiązany do zwrotu Towaru Tarmax lub przekazać go osobie upoważnionej przez Tarmax niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym skorzystał z prawa przyznanego w Akcji Promocyjnej.
2.6 Warunkiem skorzystania przez Konsumenta z uprawnienia, o którym mowa w punkcie 2.1, jest konieczność pełnego i czytelnego wypełnienia formularza „Zwrot Towaru z Akcji Promocyjnej”, który znajduje się na stronie internetowej www.nbsklep.pl w zakładce „Gwarancja komfortu” oraz posiadanie po wydaniu przez Tarmax Towaru oryginału dowodu jego zakupu – paragonu.
2.7 Formularz „Zwrot Towaru z Akcji Promocyjnej” wraz z Towarem, oryginalnym opakowaniem i dowodem jego zakupu (paragonu), należy dołączyć do zwracanego Towaru i przesłać pod wyżej wskazany adres, przy czym zaleca się dodać dopisek „Dział Reklamacji – Gwarancja komfortu”.
2.8 Z uprawnienia, o którym mowa w punkcie 2.1 może skorzystać tylko 1 (jeden) Konsument, jednorazowo. W przypadku przesłania przez Konsumenta, więcej niż jednego formularza „Zwrot Towaru z Akcji Promocyjnej”, rozpatrzeniu przez Tarmax będzie podlegał tylko ten formularz, który Tarmax otrzyma jako pierwszy. Przez użyty zwrot „tylko 1 (jeden) Konsument” rozumie się przesłanie formularza „Zwrot Towaru z Akcji Promocyjnej” przez osobę fizyczną identyfikującą się takimi samymi danymi osobowymi.
2.9 Konsumenci korzystający z Akcji Promocyjnej powinni udzielić poprawnych i prawdziwych informacji w formularzu „Zwrot Towaru z Akcji Promocyjnej”.
2.10 Uprawnienie przewidziane w niniejszym dziale nie wyłączają, ani nie ogranicza w żaden sposób innych praw i uprawnień, jakie przewiduje dotychczasowy regulamin niniejszego sklepu internetowego (www.nbsklep.pl/regulamin) oraz ustawa o Prawach konsumenta i ustawa Kodeks cywilny, w szczególności w zakresie prawa do odstąpienia o umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu Towaru), które w dalszym ciągu i w pełnym zakresie obowiązują i mają zastosowanie.

III. Prawidłowość i przebieg Akcji
3.1 Ewentualne zastrzeżenia dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Tarmax lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gwarancjakomfortu@newbalance.pl

IV. Postanowienia końcowe
4.1 Niniejszy regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej www.nbsklep.pl w zakładce „Gwarancja komfortu”.
4.2 W czasie trwania Akcji Promocyjnej obowiązuje i ma zastosowanie dotychczasowy regulamin sklepu internetowego Tarmax, zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: www.nbsklep.pl/regulamin.

Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisywaniu.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o Polityce Cookies.

Rozumiem