New Balance Club Regulamin

Regulamin programu lojalnościowego „New Balance Club”

I. Definicje
Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
1) Organizator Programu Lojalnościowego – oznacza spółkę pod firmą: New Balance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Ciasnej 10 (35-232 Rzeszów), wpisana rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717955, NIP: 5272838323, REGON: 369472032; numer rejestrowy BDO 000134786, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, adres poczty elektronicznej: club@newbalance.pl, numer telefonu: 17 858 10 19.
2) Regulamin – oznacza treść niniejszego regulaminu, która określa w szczególności warunki przystąpienia, uczestnictwa i rezygnacji z Programu Lojalnościowego, w tym prawa i obowiązki Organizatora Programu Lojalnościowego oraz Klienta Paragramu Lojalnościowego, a nadto w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3) Serwis – oznacza stronę internetową znajdującą się pod domeną: www.nbsklep.pl.
4) Obszar Obowiązywania Programu Lojalnościowego – oznacza obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5) Program Lojalnościowy – oznacza program lojalnościowy pod nazwą „New Balance Club” prowadzony przez Organizatora Programu Lojalnościowego, na Obszarze Obowiązywania Programu Lojalnościowego.
6) Klient Programu Lojalnościowego – oznacza każdą pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Rejestracji w Programie Lojalnościowym, z tym zastrzeżeniem, że musi być ona obywatelem polskim lub posiadać adres do doręczeń w Polsce. Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może być Klientem Programu Lojalnościowego za zgodą jej opiekuna prawnego.
7) Konsument – Klient Programu Lojalnościowego korzystający z usług Organizatora Programu Lojalnościowego w związku z czynnościami niezwiązanymi z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
8) Rejestracja w Programie Lojalnościowym – oznacza wykonanie przez Klienta Programu Lojalnościowego działań określonych w Regulaminie, w szczególności wypełnienie i przesłanie Formularza Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym oraz zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.
9) Formularz Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym – oznacza formularz, który został uzupełniony w prawidłowe dane, zaakceptowany i wysłany przez osobę fizyczna określoną w definicji Klienta Programu Lojalnościowego, a który to formularz jest dostępny pod adresem strony internetowej: https://nbsklep.pl/dashboard/loyalty_card.
10) Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Organizatorem Programu Lojalnościowego a Klientem Programu Lojalnościowego, której przedmiotem jest przystąpienie i udział w Programie Lojalnościowym, w oparciu o zaakceptowane w Regulaminie warunki.
11) Punkty Handlowe – oznacza sklepy stacjonarne Organizatora Programu Lojalnościowego, które są objęte Programem Lojalnościowym, w których Klient Programu Lojalnościowego będzie mógł otrzymać Punkty Statusowe, a następnie wykorzystać przyznany na ich podstawie Rabat. Wykaz znajduje się w załączniku numer 1 do Regulaminu.
12) Pozostałe Punkty Handlowe – oznacza sklepy stacjonarne Organizatora Programu Lojalnościowego, które są objęte Programem Lojalnościowym wyłącznie w zakresie możliwości otrzymania Punktów Statusowych (bez możliwości wykorzystania Rabatu), a których wykaz znajduje się w załączniku numer 2 do Regulaminu.
13) Sklep Internetowy – oznacza: (a) sklep internetowy pod domeną https://nbsklep.pl, prowadzony przez Organizatora Programu Lojalnościowego, w którym Klient Programu Lojalnościowego będzie mógł otrzymać Punkty Statusowe, a następnie wykorzystać przyznany na ich podstawie Rabat; oraz (b) sklep internetowy pod domeną https://nbsklep.pl, w którym Klienci mogą zarejestrować Konto Klienta Sklepu Internetowego lub mają zarejestrowane Konto Klienta Sklepu Internetowego; regulamin Sklepu Internetowego dostępny jest pod adresem strony internetowej: https://nbsklep.pl/regulamin_new_balance.html.
14) RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.).
15) Baza Danych – oznacza zbiór danych Klientów Programu Lojalnościowego przekazanych Organizatorowi Programu Lojalnościowego podczas procesu rejestracji (w tym zamieszczonych na Formularzu Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym), które zostały dobrowolnie i za zgodą Klienta Programu Lojalnościowego przekazane Organizatorowi Programu Lojalnościowego, jak również, które będą przetwarzane przez Organizatora Programu Lojalnościowego lub przez podmiot, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO.
16) Konto Programu Lojalnościowego – oznacza założone przez Klienta Programu Lojalnościowego konto, w ramach Konta Klienta w Sklepie Internetowym, na którym zapisywane są zebrane przez niego Punkty Statusowe, do którego dostęp jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej: https://nbsklep.pl/dashboard/loyalty_card.
17) Konto Klienta w Sklepie Internetowym – oznacza konto założone przez Klienta Programu Lojalnościowego w Sklepie Internetowym.
18) Punkty Statusowe – oznacza jednostki rozliczeniowe (liczby dziesiętne) przyznawane Klientowi Programu Lojalnościowego za nabyte w Punktach Handlowych, Pozostałych Punktach Handlowych oraz w Sklepie Internetowym Towary, przy przyjęciu, że 1 (jeden) złoty zapłaconej ceny za Towar równa się 1 (jednemu) Punktowi Statusowemu oraz przy uwzględnieniu, że część ceny takiego Towaru określona w groszach będzie odpowiadała Punktowi Statusowemu w następującym stosunku: 1 (jeden) grosz równa się 0,01 (jednej setnej) Punktu Statusowego (przykładowo: cena kupionego Towaru to 99,99 zł, a więc zostanie naliczonych 99,99 Punktów Statusowych).
19) Towar – oznacza rzeczy ruchome dostępne w sprzedaży w Punktach Handlowych, Pozostałych Punktach Handlowych oraz Sklepie Internetowym oferowane przez Organizatora Programu Lojalnościowego, przy nabyciu, których Klient Programu Lojalnościowego ma w szczególności możliwość nabycia Punktów Statusowych.
20) Okres Rozliczeniowy – oznacza okres ważności Punktów Statusowych, który wynosi łącznie 365 (a w roku przestępnym 366) następujących po sobie dni kalendarzowych liczonych od dnia nabycia każdego Towaru przez Klienta Programu Lojalnościowego; dla przykładu:
a. w dniu 01.02.2019 r. Klient Programu Lojalnościowego dokonuje nabycia Towarów za kwotę 129,99 zł i otrzymuje 129,99 Punktów Statusowych;
b. w dniu 15.02.2019 r. ten sam Klient Programu Lojalnościowego dokonuje nabycia Towarów za kwotę 349,99 zł i otrzymuje 349,99 Punktów Statusowych, a łącznie posiada 479,98 Punktów Statusowych;
c. w dniu 02.02.2020 r. powyższy Klient Programu Lojalnościowego traci 129,99 Punktów Statusowych, a więc posiada 349,99 Punktów Statusowych;
d. w dniu 16.02.2020 r. powyższy Klient Programu Lojalnościowego traci 349,99 Punktów Statusowych i posiada 0 Punktów Statusowych;
21) Rabat za Punkty Statusowe – oznacza wartość na podstawie, której określony jest procent przeceny (obniżenia ceny detalicznej brutto) Towaru, w oparciu o zgromadzone Punkty Statusowe w Okresie Rozliczeniowym, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
22) Dodatkowy Rabat za E-mail – oznacza dodatkowy Rabat w wysokości 5 %, przyznany Klientowi Programu Lojalnościowego w przypadku wyrażenia przez Klienta Programu Lojalnościowego zgody na przetwarzanie Jego danych osobowych w celach marketingowych tj. w celu przesyłania informacji i materiałów o charakterze marketingowym i promocyjnym dotyczących działalności Organizatora Programu Lojalnościowego oraz oferowanych przez niego Towarów lub usług (w tym bony urodzinowe, bonusy i inne dodatkowe upominki itp.) za pośrednictwem wiadomości elektronicznej e-mail, z zastrzeżeniem, że zostaje on udzielony od dnia wyrażenia przez Klienta Programu Lojalnościowego zgody na przetwarzanie Jego danych osobowych w celach określonych powyżej do dnia wycofania takiej zgody lub wygaśnięcia Umowy w wyniku jej wypowiedzenia bądź odstąpienia od Umowy;
23) Dodatkowy Rabat za SMS – oznacza dodatkowy Rabat w wysokości 5 % przyznany Klientowi Programu Lojalnościowego w przypadku wyrażenia przez Klienta Programu Lojalnościowego zgody na przetwarzanie Jego danych osobowych w celach marketingowych tj. w celu przesyłania informacji i materiałów o charakterze marketingowym i promocyjnym dotyczących działalności Organizatora Programu Lojalnościowego oraz oferowanych przez niego Towarów lub usług (w tym bony urodzinowe, bonusy i inne dodatkowe upominki itp.) za pośrednictwem wiadomości SMS lub MMS, a także innych podobnych technologii, np. RCS/SMS 2.0, z zastrzeżeniem, że zostaje on udzielony od dnia wyrażenia przez Klienta Programu Lojalnościowego zgody na przetwarzanie Jego danych osobowych w celach określonych powyżej do dnia wycofania takiej zgody lub wygaśnięcia Umowy w wyniku jej wypowiedzenia bądź odstąpienia od Umowy.
24) Rabat – każda forma obniżenia ceny detalicznej brutto Towaru przyznana dla Klienta Programu Lojalnościowego, na zasadach określonych w Regulaminie. Pojęcie Rabatu obejmuje Rabat za Punkty Statusowe, Dodatkowy Rabat za E-mail oraz Dodatkowy Rabat za SMS.

II. Zasady ogólne
1. Celem Programu Lojalnościowego jest przyznanie świadczeń Klientom Programu Lojalnościowego na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Program Lojalnościowy określa: (a) zasady pozyskiwania i gromadzenia Punktów Statusowych przez Klientów Programu Lojalnościowego, którzy dokonali Rejestracji w Programie Lojalnościowym i posiadają Konto Klienta Programu Lojalnościowego, a następnie nabyli Towar w Punktach Handlowych, Pozostałych Punktach Handlowych lub w Sklepie Internetowym (b) zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego © warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, w tym prawa i obowiązki Klienta Programu Lojalnościowego oraz Organizatora Programu Lojalnościowego, (d) korzyści oferowane Klientom Programu Lojalnościowego, takie jak Rabaty.
3. W Programie Lojalnościowym nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Programu Lojalnościowego oraz osoby najbliższe dla pracowników Organizatora Programu Lojalnościowego, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 1983 Nr 45 poz. 207).
4. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.
5. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Klienta Programu Lojalnościowego minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator Programu Lojalnościowego, tj.:
1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
2) dostęp do poczty elektronicznej;
3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 40.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 50.0. i wyższej, Safari w wersji 6.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 40.0.0.0 i wyższej.
6. Regulamin stanowi także regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2003 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219 ze zm.).
7. Organizator Programu Lojalnościowego za pośrednictwem Serwisu świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
a) udostępnienie Klientowi Programu Lojalnościowego w ramach Serwisu możliwości założenia i prowadzenia Konta Klienta Programu Lojalnościowego;
b) umożliwienie Klientowi Programu Lojalnościowego uzyskiwania informacji na temat ilości Punktów Statusowych;
c) umożliwienie Klientowi Programu Lojalnościowego uzyskiwania informacji na temat Rabatów z jakich może skorzystać w związku z posiadaniem statusu Klienta Programu Lojalnościowego;
d) udostępnienie na rzecz Klienta Programu Lojalnościowego, za jego wyraźną zgodą, bezpłatnych, informacji na temat Sklepu Internetowego, na podany przez Klienta Programu Lojalnościowego adres poczty elektronicznej.
8. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Klient zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść.
9. Informacje dotyczące Programu Lojalnościowego prezentowane w Serwisie, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy kodeks cywilny, kierowane przez Organizatora Programu Lojalnościowego do potencjalnych Klientów Programu Lojalnościowego, a nie ofertę w myśl przepisów ustawy kodeks cywilny, chyba, że Regulamin stanowi inaczej.
10. Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.), udostępnianych przez Organizatora Programu Lojalnościowego, w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne, przysługują Organizatorowi Programu Lojalnościowego lub podmiotom, z którymi Organizator Programu Lojalnościowego zawarł odpowiednie umowy. Klient Programu Lojalnościowego jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu korzystania z korzyści, jakie daje Program Lojalnościowy, na terenie Rzeczpospolitej Polski przez czas trwania Umowy. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

III. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym
1. Osoba, która chce przystąpić do Programu Lojalnościowego zobowiązana jest posiadać Konto Klienta w Sklepie Internetowym.
2. W celu przystąpienia do Programu Lojalnościowego:
a) należy założyć Konto Klienta w Sklepie Internetowym i następnie dokonać Rejestracji w Programie Lojalnościowym w drodze wypełnienia Formularza Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dostępnego w panelu Konta Klienta w Sklepie Internetowym w zakładce „Karty lojalnościowe”, lub
b) jeżeli osoba posiada już Konto Klienta w Sklepie Internetowym należy dokonać Rejestracji w Programie Lojalnościowym w drodze wypełnienia Formularza Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dostępnego w panelu Konta Klienta w Sklepie Internetowym w zakładce „Karty lojalnościowe”,
w którym to panelu podaje się imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, jak również akceptuje się warunki Regulaminu Lojalnościowego, a także wyraża się zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w Programie Lojalnościowym. Formularz Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym stanowi ofertę zawarcia Umowy skierowaną przez Organizatora Programu Lojalnościowego do Klienta Programu Lojalnościowego. Po wypełnieniu Formularza Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym i złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu Programu Lojalnościowego oraz złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w Programie Lojalnościowym należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”, co spowoduje przesłanie Formularza Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym do Organizatora Programu Lojalnościowego i oznacza przyjęcie oferty Organizatora Programu Lojalnościowego, a w konsekwencji zawarcie Umowy. Na podany w formularzu adres e-mail Klienta zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację Konta Klienta Programu Lojalnościowego.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta Programu Lojalnościowego zgody na przetwarzanie Jego danych osobowych w celach przesyłania informacji i materiałów o charakterze marketingowym i promocyjnym dotyczących działalności Organizatora Programu Lojalnościowego oraz oferowanych przez niego Towarów lub usług (w tym bony urodzinowe, bonusy i inne dodatkowe upominki itp.), za pośrednictwem:
1) wiadomości elektronicznej e-mail – Klient Programu Lojalnościowego otrzyma Rabat Dodatkowy za E-mail,
2) wiadomości SMS lub MMS, a także innych podobnych technologii, np. RCS/SMS 2.0. – Klient Programu Lojalnościowego otrzyma Rabat Dodatkowy za SMS.
4. Uczestnik Programu Lojalnościowego może mieć tylko jedno Konto Klienta Programu Lojalnościowego. W związku z powyższym Organizator Programu Lojalnościowego zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia kolejnego zgłoszenia od tej samej osoby.
5. Usługa Konta Klienta Programu Lojalnościowego świadczona jest przez Organizatora Programu Lojalnościowego na rzecz Klienta Programu Lojalnościowego nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony. Klient Programu Lojalnościowego w każdej chwili może zrezygnować z usługi Konta Klienta Programu Lojalnościowego bez podania przyczyny, kierując do Organizatora Programu Lojalnościowego żądanie usunięcia Konta Klienta Programu Lojalnościowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: club@newbalance.pl lub pisemnie na adres: ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów.
6. W przypadku zmian danych Klienta Programu Lojalnościowego, zobowiązany jest On niezwłocznie przekazać Organizatorowi Programu Lojalnościowego informację objęte takimi zmianami.
7. Klient Programu Lojalnościowego dokonuje logowania do swojego Konta Programu Lojalnościowego wyłącznie poprzez Konto Klienta w Sklepie Internetowym.
8. Klient Programu Lojalnościowego po zalogowaniu się na Konto Programu Lojalnościowego będzie miał możliwość dokonywania zmian podanych danych oraz będzie mógł ustalić stan zgromadzonych Punktów Statusowych.
9. Klient Programu Lojalnościowego jest uprawniony na podstawie Umowy do gromadzenia Punktów Statusowych na swoim Koncie Programu Lojalnościowego i otrzymania uprawnień przewidzianych w Regulaminie.
10. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora Programu Lojalnościowego, że Punkty Statusowe zostały w sposób nieważny, w wyniku błędu lub pomyłki przyznane Klientowi Programu Lojalnościowego, Organizatora Programu Lojalnościowego będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby takich punktów z Konta Programu Lojalnościowego posiadanego przez takiego Klienta Programu Lojalnościowego, o czym Klient Programu Lojalnościowego zostanie na podany przez Niego adres e-mail poinformowany.
11. W przypadku, gdy Klient Programu Lojalnościowego: (i) dokona zwrotu Towaru zakupionego w Punkcie Handlowym lub w Pozostałym Punkcie Handlowym (o ile takie uprawnienie zostało mu przyznane przez Organizatora Programu Lojalnościowego lub przysługuje mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa) lub (ii) odstąpi od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym na podstawie przepisów obowiązującego prawa w szczególności na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, objętego Programem Lojalnościowym, za który otrzymał Punkty Statusowe, to naliczone mu Punkty Statusowe zostaną automatycznie pomniejszone (anulowane) przez Organizatora Programu Lojalnościowego z posiadanego przez Klienta Programu Lojalnościowego Konta Programu Lojalnościowego.
12. W przypadku, gdy Klientowi Programu Lojalnościowego nie zostały naliczone Punkty Statusowe, które powinny być naliczone zgodnie z Regulaminem może on zgłosić do Organizatora Programu Lojalnościowego stosowne zgłoszenie reklamacyjne. W tym celu Klient Programu Lojalnościowego powinien wysłać do Organizatora Programu Lojalnościowego zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail: club@newbalance.pl lub listownie na adres: ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów zawierające informacje z punktu 16 zdanie drugie niniejszego działu wraz z dokumentem potwierdzającym nabycie Towaru objętych reklamacją lub informacją o numerze takiego dokumentu bądź numerze złożonego zamówienia w Sklepie Internetowym, bądź podanie okoliczności wykazujących błędne unieważnienie Punktów Statusowych. Reklamacja zostanie przez Organizatora Programu Lojalnościowego rozpoznana w terminie nie później niż 14 dni od dnia jej otrzymania.
13. Poza przypadkami określonymi w ust. 12 powyżej Klient Programu Lojalnościowego składa wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym za pośrednictwem: (a) poczty tradycyjnej, na adres siedziby Organizatora Programu Lojalnościowego, lub (b) wiadomości e-mail: club@newbalance.pl. Złożona reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta Programu Lojalnościowego oraz zwięzły opis okoliczności stanowiących podstawę zgłoszenia reklamacji. Reklamacja zostanie przez Organizatora Programu Lojalnościowego rozpoznana w terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
14. Organizator Programu Lojalnościowego ma prawo do:
a) wykluczenia Klienta Programu Lojalnościowego (wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku, gdy: (a) Klient Programu Lojalnościowego narusza postanowienia Regulaminu, lub (b) dane przekazane przez Klient Programu Lojalnościowego okazały się nieprawdziwe,
b) wypowiedzenia Klientowi Programu Lojalnościowego Umowy z zachowaniem 14 dni okresu wypowiedzenia (w przypadku zakończenia Programu Lojalnościowego), z zachowaniem okresu na wykorzystanie Rabatu określonego w dziale IV ust. 11 Regulaminu.
15. W przypadku wykluczenia Klienta Programu Lojalnościowego z Programu Lojalnościowego, Organizator Programu Lojalnościowego ma prawo do unieważnienia wszystkich Punktów Statusowych zgromadzonych na Koncie Programu Lojalnościowego Konta Klienta Programu Lojalnościowego, łącznie z usunięciem takiego konta.
16. Klient Programu Lojalnościowego ma prawo w każdej chwili do rezygnacji z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym (wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym), co może uczynić poprzez wysłanie do Organizatora Programu Lojalnościowego oświadczenia w tym przedmiocie listownie na adres: ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów lub za pośrednictwem poczty e-mail: club@newbalance.pl. Organizator Programu Lojalnościowego po otrzymaniu oświadczenia o chęci rezygnacji usunie Konto Programu Lojalnościowego Klienta Programu Lojalnościowego wraz z Punktami Statusowymi.
17. Konsumentowi przysługuje także prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów złożenia oświadczenia o odstąpieniu), w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
18. W przypadku woli odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest przesłać do Organizatora Programu Lojalnościowego oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy pisemnie na adres: ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: club@newbalance.pl. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy, wystarczające jest wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.
19. Konsument w celu złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy może skorzystać z zamieszczonego przez Organizatora Programu Lojalnościowego pod adresem strony internetowej https://nbsklep.pl/new_balance_club_rezygnacja.html wzoru formularza odstąpienia (załącznik numer 3 do Regulaminu), z zastrzeżeniem, że skorzystanie z przedmiotowego wzoru nie stanowi warunku skutecznego odstąpienia od Umowy. W każdym przypadku Konsument powinien wskazać w oświadczeniu dane określone w zamieszczonym przez Organizatora Programu Lojalnościowego wzorze oświadczenia o odstąpieniu.
20. Korzystając z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów wysłania oświadczenia do Organizatora Programu Lojalnościowego przez Internet lub listownie.
21. Organizator Programu Lojalnościowego po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (zgodnie z ust. 18 niniejszego działu), usunie Konto Programu Lojalnościowego Klienta Programu Lojalnościowego wraz z Punktami Statusowymi.
22. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w stosunku do umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
c. w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d. w której przedmiotem świadczenia jest produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, został nierozłącznie połączony z innymi rzeczami,
e. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IV. Zasady uzyskania Punktów Statusowych i ich wykorzystanie

1. Klient Programu Lojalnościowego pod warunkiem:
a) nabycia Towarów w Sklepie Internetowym po zalogowaniu się na Konto Programu Lojalnościowego, lub
b) poinformowania pracownika Organizatora Programu Lojalnościowego przed zawarciem umowy sprzedaży o tym, iż jest Klientem Programu Lojalnościowego, a następnie nabycia Towaru w Punktach Handlowych lub w Pozostałych Punktach Handlowych
otrzyma Punkty Statusowe, które następnie mogą być przeznaczone na uzyskanie Rabatu za Punkty Statusowe w Okresie Rozliczeniowym, przy przyjęciu poniższych zasad.
2. Jeden Punkt Statusowy jest równy wartości 1 (jednego) złotego, z ceny jaka została zapłacona przez Klienta Programu Lojalnościowego za Towar w ramach skorzystania z Programu Lojalnościowego, przy uwzględnieniu, że część ceny takiego Towaru określona w groszach będzie odpowiadała Punktowi Statusowemu w następującym stosunku: 1 (jeden) grosz równa się 0,01 (jednej setnej) Punktu Statusowego (przykładowo: cena kupionego Towaru to 99,99 zł, a więc zostanie naliczonych 99,99 Punktów Statusowych).
3. Po przekroczeniu w Okresie Rozliczeniowym pierwszego progu określającego wysokość rabatu tj. od 0 Punktów Statusowych, co oznacza dokonanie Rejestracji w Programie Lojalnościowym i zawarcie Umowy, Klient Programu Lojalnościowego otrzymuje Rabat za Punkty Statusowe w wysokości 5% i od tego dnia liczony jest Okres Rozliczeniowy, w którym to okresie Klient Programu Lojalnościowego może:
a. zgromadzić kolejne Punkty Statusowe i przekroczyć kolejny (wyższy) ich próg tj. 350,01, wówczas otrzyma Rabat za Punkty Statusowe w wysokości 10% z zastrzeżeniem postanowień z ust. 4 tego działu ;
b. następnie zgromadzić kolejne Punkty Statusowe i przekroczyć kolejny (wyższy) ich próg tj. 700,01, wówczas otrzyma Rabat za Punkty Statusowe w wysokości 15% z zastrzeżeniem postanowień z ust. 4 tego działu;
c. kolejno może zgromadzić następne Punkty Statusowe i przekroczyć kolejny (wyższy) ich próg tj. 1400,01, wówczas otrzyma Rabat za Punkty Statusowe w wysokości 20% z zastrzeżeniem postanowień z ust. 4 tego działu;
d. kolejno może zgromadzić następne Punkty Statusowe i przekroczyć kolejny (wyższy) ich próg tj. 2800,01, wówczas otrzyma Rabat za Punkty Statusowe w wysokości 25% z zastrzeżeniem postanowień z ust. 4 tego działu;
4. Klient Programu Lojalnościowego przez Okres Rozliczeniowy (zgodnie z ust. 3 tego działu) może przekroczyć w następującej po sobie kolejności poszczególne progi rabatowe, z uwzględnieniem tego, iż okres ważności zgromadzonych Punktów Statusowych wynosi łącznie 365 (a w roku przestępnym 366) następujących po sobie dni kalendarzowych liczonych od każdego dnia nabycia Towaru przez Klienta Programu Lojalnościowego (Okres Rozliczeniowy) dla przykładu:
a. w dniu 01.02.2019 r. Klient Programu Lojalnościowego dokonuje nabycia Towarów za kwotę 129,99 zł i otrzymuje 129,99 Punktów Statusowych;
b. w dniu 15.02.2019 r. ten sam Klient Programu Lojalnościowego dokonuje nabycia Towarów za kwotę 349,99 zł i otrzymuje 349,99 Punktów Statusowych, a łącznie posiada 479,98 Punktów Statusowych;
c. w dniu 02.02.2020 r. powyższy Klient Programu Lojalnościowego traci 129,99 Punktów Statusowych, a więc posiada 349,99 Punktów Statusowych;
d. w dniu 16.02.2020 r. powyższy Klient Programu Lojalnościowego traci 349,99 Punktów Statusowych i posiada 0 Punktów Statusowych;
5. Progi określające wysokość przyznanego Rabatu za Punkty Statusowe są następujące:
a) od 0 do 350 Punktów Statusowych – Rabat za Punkty Statusowe wynosi 5 (pięć) %,
b) od 350,01 do 700 Punktów Statusowych – Rabat za Punkty Statusowe wynosi 10 (dziesięć) %,
c) od 700,01 do 1400 Punktów Statusowych – Rabat za Punkty Statusowe wynosi 15 (piętnaście) %,
d) od 1400,01 do 2800 Punktów Statusowych – Rabat za Punkty Statusowe wynosi 20 (dwadzieścia) %,
e) od 2800,01 i więcej Punktów Statusowych – Rabat za Punkty Statusowe wynosi 25 (dwadzieścia pięć) %.
6. W celu skorzystania z Rabatu, Klient Programu Lojalnościowego przed nabyciem Towarów w Punktach Handlowych oraz Pozostałych Punktach Handlowych obowiązany jest poinformować przedstawiciela Organizatora Programu Lojalnościowego o tym, iż jest Klientem Programu Lojalnościowego.
7. Celem wykorzystania uzyskanego Rabatu, Klient Programu Lojalnościowego przed nabyciem Towaru informuje o chęci skorzystania z Rabatu pracownika Organizatora Programu Lojalnościowego. Pracownik Organizatora Programu Lojalnościowego na podstawie podanego przez Klienta Programu Lojalnościowego numeru telefonu weryfikuje w systemie ilość posiadanych przez Klienta Programu Lojalnościowego Punktów Statusowych i informuje o posiadanym Rabacie. Następnie cena za Towar zostanie pomniejszona o wartość Rabatu posiadanego przez Klienta Programu Lojalnościowego, poza przypadkiem określonym w ust. 9 niniejszego działu.
8. Celem wykorzystania uzyskanego Rabatu za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient Programu Lojalnościowego musi być zalogowany do swojego Konta Klienta w Sklepie Internetowym, a następnie dodać Towar do koszyka, a posiadany przez Niego Rabat zostanie automatycznie naliczony i cena za Towar w koszyku uwzględniać będzie wartość posiadanego Rabatu, poza przypadkiem określonym w ust. 10 niniejszego działu.
9. Skorzystanie przez Klienta Programu Lojalnościowego z Rabatu otrzymanego na podstawie Programu Lojalnościowego jest wyłączone w zakresie Towarów objętych inną akcją/akcjami promocyjnymi, w szczególności w przypadku obniżenia ceny (przeceny) Towaru od pierwotnej ceny detalicznej brutto.
10. Rabat Dodatkowy za E-mail oraz Rabat Dodatkowy za SMS łączą się w ramach jednej transakcji z Rabatem za Punkty Statusowe po spełnieniu przez Klienta Programu Lojalnościowego warunków określonych w Regulaminie, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
11. Punkty Statusowe zgromadzone na Koncie Programu Lojalnościowego są ważne przez Okres Rozliczeniowy, z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie.
12. Punkty Statusowe nie mogą być wymienione na gotówkę lub w inny sposób wykorzystane niż wymiana na Rabat za Punkty Statusowe, jak również nie mogą być przekazane innemu Klientowi Programu Lojalnościowego.
13. Organizator Programu Lojalnościowego jest uprawniony do weryfikacji danych Klienta Programu Lojalnościowego w Bazie Danych podczas nabywania przez Niego Towarów w ramach Programu Lojalnościowego. Celem takiej weryfikacji jest potwierdzenie, że z Konta Programu Lojalnościowego korzysta Klient Programu Lojalnościowego.
14. Organizator Programu Lojalnościowego jest uprawniony do czasowego lub stałego wyłączenia niektórych Punktów Handlowych lub Pozostałych Punktów Handlowych z udziału w Programie Lojalnościowym, o czym Klient Programu Lojalnościowego zostanie poinformowany, co jest warunkiem niezbędnym, pod względem skuteczności.
15. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia jego opublikowania przez czas nieokreślony. Organizator Programu Lojalnościowego ma prawo zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego w każdym czasie, po powiadomieniu Klienta Programu Lojalnościowego z zachowaniem 14 dni okresu wypowiedzenia od ogłoszenia zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego. Fakt zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego zastanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora Programu Lojalnościowego https://nbsklep.pl/new_balance_club_info.html, jak również informacja w tym przedmiocie zostanie przekazana do wszystkich Klientów Programu Lojalnościowego. Od dnia poinformowania Klienta Programu Lojalnościowego będzie On uprawniony w terminie 14 dni kalendarzowych od takiego powiadomienia, lecz nie później niż 3 (trzech) miesięcy od dnia wysłania przez Organizatora Programu Lojalnościowego powiadomienia do wykorzystania Rabatu, przyznanego na podstawie zebranych Punktów Statusowych, zgodnie z warunkami Regulaminu.
16. Organizator Programu Lojalnościowego będzie kierować do Klienta Programu Lojalnościowego wszelkie informacje i powiadomienia za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres takiej poczty wskazany przez Klienta Programu Lojalnościowego w Formularzu Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym i w Bazie Danych lub jako wiadomość tekstową (sms) na numer telefonu komórkowego podany w Bazie Danych.
17. Zawiadomienia do Organizatora Programu Lojalnościowego mogą być przesyłane w następujący sposób: pocztą (listem poleconym) na adres podany na wstępie Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: club@newbalance.pl
18. Organizator Programu Lojalnościowego zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z następujących ważnych przyczyn i w zakresie do tego niezbędnym wynikającym z ważnej przyczyny uzasadniającej zmianę: (i) zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczenia sądów, decyzji, rekomendacji lub zalecenia właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, wymagających odpowiedniej zmiany Regulaminu; lub (ii) konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu Lojalnościowego i zapobiegania nadużyciom; lub (iii) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora Programu Lojalnościowego dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem; lub (iv) konieczności ochrony uzasadnionych interesów Klientów Programu Lojalnościowego; lub (v) wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Programu Lojalnościowego; lub (vi) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi; lub (vii) możliwości zaoferowania Klientom Programu Lojalnościowego korzystniejszych warunków uczestnictwa.
19. Zmiana Regulaminu Programu Lojalnościowego jest możliwa wyłącznie w sposób umożliwiający Klientom Programu Lojalnościowego uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług.
20. Organizator Programu Lojalnościowego publikuje zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego na stronie Sklepu Internetowego tj. https://nbsklep.pl/new_balance_club_info.html oraz w siedzibie Organizatora Programu Lojalnościowego i poinformuje Klientów Programu Lojalnościowego o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta Programu Lojalnościowego adres e-mail lub numer telefonu, co zostanie uznane przez strony Umowy za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient Programu Lojalnościowego mógł zapoznać się z jej treścią. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu Programu Lojalnościowego. Klient Programu Lojalnościowego ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu. Klient Programu Lojalnościowego w celu złożenia skutecznego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy może skorzystać z zamieszczonego przez Organizatora Programu Lojalnościowego pod adresem strony internetowej https://nbsklep.pl/new_balance_club_rezygnacja.html wzoru formularza wypowiedzenia (załącznik numer 4 do Regulaminu), z zastrzeżeniem, że skorzystanie z przedmiotowego wzoru nie stanowi warunku skutecznego wypowiedzenia Umowy. W każdym przypadku Klient Programu Lojalnościowego powinien wskazać w oświadczeniu dane określone w zamieszczonym przez Organizatora Programu Lojalnościowego wzorze oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta Programu Lojalnościowego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, anulowane zostaną Punkty Statusowe zgromadzone przez Klienta Programu Lojalnościowego i niewykorzystane do czasu rezygnacji, a Konto Klienta Programu Lojalnościowego usunięte.
21. W zakresie Punktów Statusowych zebranych na podstawie Regulamin Programu Lojalnościowego, który uległ zmianie, będzie miał zastosowanie Regulamin Programu Lojalnościowego przed jego zmianą. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.
22. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
23. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: https://nbsklep.pl/program_lojalnosciowy_regulamin.html oraz w siedzibie Organizatora Programu Lojalnościowego w sposób umożliwiający w każdym czasie jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. W szczególności Regulamin zostanie wysłany Klientowi Programu Lojalnościowego po zawarciu Umowy oraz można pobrać go w formacie PDF i zarchiwizować, jak również wydrukować lub zapisać, używając zwykłych funkcji przeglądarki internetowej.

V. Ochrona Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesów związanych z prowadzeniem Programu Lojalnościowego jest spółka Organizator Programu Lojalnościowego tj. New Balance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Ciasnej 10 (35-232 Rzeszów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717955, NIP: 5272838323, REGON: 369472032, numer rejestrowy BDO 000134786, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Programu Lojalnościowego w celu:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Klientem Programu Lojalnościowego,
b) w celu archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami (podstawa –prawnie uzasadniony interes Organizatora Programu Lojalnościowego);
c) w celach realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania sprzedawanymi przez nas markami i produktami i naszymi usługami (podstawa –prawnie uzasadniony interes Organizatora Programu Lojalnościowego);
d) w celach analitycznych i statystycznych – lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o trendach panujących wśród klientów (podstawa –prawnie uzasadniony interes Organizatora Programu Lojalnościowego);
e) w celach zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, przeciwdziałania oszustwom (podstawa –prawnie uzasadniony interes Organizatora Programu Lojalnościowego);
f) by prowadzić spersonalizowane działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego, dotyczącego działalności Organizatora Programu Lojalnościowego oraz oferowanych przez niego produktów i usług (podstawa –prawnie uzasadniony interes Organizatora Programu Lojalnościowego).
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta Programu Lojalnościowego dobrowolnej zgody, Organizator Programu Lojalnościowego będzie mógł przetwarzać dane osobowe Klienta Programu Lojalnościowego w celu przesyłania Klientowi Programu Lojalnościowego informacji i materiałów o charakterze marketingowym i promocyjnym dotyczących działalności Organizatora Programu Lojalnościowego oraz oferowanych przez niego Towarów lub usług (w tym bony urodzinowe, bonusy i inne dodatkowe upominki), za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS/MMS, a także innych podobnych technologii, np. RCS/SMS 2.0.
4. Wszystkie podejmowane przez Administratora czynności przetwarzania podejmowane są w oparciu o ważną podstawę prawną. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta Programu Lojalnościowego jest:
a) zgoda Klienta Programu Lojalnościowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d) uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W każdej chwili Klient Programu Lojalnościowego ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec podejmowanych przez Administratora procesów przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych wyłącznie w sytuacji wykazania istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności przysługujących osobie której dane dotyczą.
5. W przypadku prowadzenia działań marketingowych dane Klienta Programu Lojalnościowego mogą podlegać profilowaniu polegającym na analizie preferencji Klienta Programu Lojalnościowego, tak aby najlepiej dopasować komunikację marketingową do zainteresowań Klienta Programu Lojalnościowego. Preferencje te badamy na podstawie otrzymanych od Klienta Programu Lojalnościowego danych takich jak np. historia zakupów, czy skorzystanie z określonych usług. Profilowanie określone powyżej nie powoduje negatywnych konsekwencji dla Klienta Programu Lojalnościowego ani nie stanowi podstawy do wydania decyzji w zakresie jego praw i obowiązków.
6. Klient Programu Lojalnościowego może wyrazić zgodę na nagrywanie przez Organizatora Programu Lojalnościowego rozmów telefonicznych prowadzonych z Klientem Programu Lojalnościowego przez Infolinię, co umożliwi nam kontrolę standardów prowadzonych rozmów z Klientami.
7. Dane Klienta Programu Lojalnościowego przetwarzane będą zawsze przez okres jego uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Dane Klienta Programu Lojalnościowego mogą być także przetwarzane po wygaśnięciu jego członkostwa jeżeli jest to konieczne z uwagi na ciążący na Operatorze Programu Lojalnościowego obowiązek prawny (przechowywanie dokumentacji rachunkowej) lub uzasadniony interes rozumiany jako zabezpieczenie praw i roszczeń (do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń Klienta Programu Lojalnościowego).
8. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator (Organizator Programu Lojalnościowego) może przekazać przetwarzane dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora Programu Lojalnościowego, np. podwykonawcom usług, agencjom marketingowym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
9. Z uwagi na globalny zasięg marki NEW BALANCE niektóre Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w krajach, które zdaniem Komisji Europejskiej nie zapewniają właściwego poziomu ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych określone w zdaniu poprzedzającym następować może na rzecz podmiotów wchodzących w skład światowej grupy marki New Balance albo podwykonawców usług Organizatora Programu Lojalnościowego.
10. W przypadku przekazania danych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w krajach, które zdaniem Komisji Europejskiej nie zapewniają właściwego poziomu ochrony danych osobowych, przekazanie danych następuje na podstawie zawartej przez Administratora umowy obejmującej Standardowe Klauzule Umowne Unii Europejskiej zapewniających zachowanie standardów bezpieczeństwa oraz zasad odpowiedzialności za przetwarzanie danych.
11. Kierując odpowiedni wniosek na adres Administratora, w każdej chwili możesz uzyskać kopię Twoich danych osobowych podlegających przekazaniu do państwa trzeciego.
12. Jako Klient Programu Lojalnościowego masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym prawa do:
a) uzyskania wyczerpującej informacji, czy Organizator Programu Lojalnościowego posiada zbiór Twoich danych, oraz do ustalenia administratora tego zbioru, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
c) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane Ciebie dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane Ciebie dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
e) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
f) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
g) wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.
13. Organizator Programu Lojalnościowego wykorzystuje pliki typu Cookies (Ciasteczka) w celu zapewnienia Klientom Programu Lojalnościowego pełnej informacji o Programie Lojalnościowym oraz ułatwienia korzystania z jego funkcjonalności. Dzięki temu, po zalogowaniu się do Konta Klienta Programu Lojalnościowego, utrzymywana jest sesja, co pozwala na uniknięcie konieczności wpisywania hasła na każdej podstronie serwisu Sklepu Internetowego. Ponadto Klient Programu Lojalnościowego otrzymuje informacje o zakupach, znajdujących się w jego „Koszyku”. Cookies są również wykorzystywane przez Organizatora Programu Lojalnościowego do dostosowania serwisu Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk oglądalności Serwisu. Klient Programu Lojalnościowego ma prawo nie zgodzić się na wykorzystywanie Cookies przez Organizatora Programu Lojalnościowego, ale w takim przypadku, niektóre funkcje Sklepu Internetowego mogą być dla niego niedostępne. Zgodę tę Klient Programu Lojalnościowego w każdej chwili może wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki Internetowej lub poprzez skontaktowanie się z Organizatorem Programu Lojalnościowego.
14. Klient Programu Lojalnościowego zawsze posiada uprawnienie do zgłoszenia sprzeciwu wobec zachodzących procesów przetwarzania danych oraz skierowania skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Konsument uprawniony jest więc do zwrócenia się w szczególności:
- do Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoracie Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z Organizatorem Programu Lojalnościowego Umowy sprzedaży (przykładowo: https://www.wiih.rzeszow.pl/11701/11701/),
- do jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Konsumentem, a Organizatorem Programu Lojalnościowego (przykładowo: https://www.wiih.rzeszow.pl/26810/26810/).
2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Klientem Programu Lojalnościowego, a Organizatorem Programu Lojalnościowego, korzystając także z bezpłatnej pomocy z Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów (przykładowo: http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/biuro-ochrony-konsumentow) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów (patrz: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).
3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Załącznik numer 1 do Regulaminu programu lojalnościowego „New Balance Club”

Wykaz sklepów stacjonarnych Organizatora Programu Lojalnościowego: https://nbsklep.pl/punkty_handlowe.html

Załącznik numer 2 do Regulaminu programu lojalnościowego „New Balance Club”

Wykaz Pozostałych Punktów Handlowych Organizatora Programu Lojalnościowego: https://nbsklep.pl/pozostale_punkty_handlowe.html

Załącznik numer 3 do Regulaminu programu lojalnościowego „New Balance Club”

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: New Balance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Ciasna 10 35-232 Rzeszów

- Ja _________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy programu lojalnościowego New Balance Club.
- Data zawarcia umowy: _________________
- Imię i nazwisko Konsumenta: ___________________
- Adres Konsumenta: ___________________________
- Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ______
- Data: ________________

Załącznik numer 4 do Regulaminu programu lojalnościowego „New Balance Club”
Wzór oświadczenia o wypowiedzeniu umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci wypowiedzenia umowy)
- Adresat: New Balance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Ciasna 10 35-232 Rzeszów
- Ja _______________________ niniejszym wypowiadam umowę programu lojalnościowego New Balance Club.
- Data zawarcia umowy: _________________
- Imię i nazwisko Klienta Programu Lojalnościowego: ___________________
- Adres Klienta Programu Lojalnościowego: ___________________________
- Podpis Klienta Programu Lojalnościowego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ______
- Data: ________________

Archiwalny regulamin obowiązujący do dnia 02.10.2020r. znajduje się na stronie https://nbsklep.pl/nb_club_regulamin_do_02_10.html